antakyadefnesabunu.com
DEFNE SABUNU RNLERMZ SPAR SATI NOKTALARI HAKKIMIZDA LETM

  Men

 Antakya

 Site'de Arama Anket

Daha �nce Defne Sabunu Kulland�n�zm�?

Oy

Evet 167
Hay�r 273

Anket

 Takvim

Mays 2024
P
S
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 Saat

  Hava Durumu

Hava Durumu

 Prof.Dr.ERKAN TOPUZ;Her türlü deterjandan kaçýnýz. Devamlý olarak zeytinyaðý ve defne sabununu seçiniz.

http://www.erkantopuz.info/default.asp?pg=news&i=10973&lng=1
 
 
 
Prof.Dr.ERKAN TOPUZ;Her türlü deterjandan kaçýnýz. Devamlý olarak zeytinyaðý ve defne sabununu seçiniz.

Topuz’dan sarsýcý sözler ;
Prof. Dr. Erkan Topuz, evlerde kansere yol açan maddelere dikkat çekti. Topuz, Türkiye’de ilk kez böyle bir açýklamayý yaptýðýný vurgulayarak ’Bütün gerçekleri anlatýrsam Türkiye sarsýlýr’ diye konuþtu.
Esra Ceyhan’ýn Kanal D’deki programýna konuk olan Ý.Ü. Onkoloji Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Erkan Topuz, yine herkesi ekran baþýna kilitleyen açýklamalar yaptý. Topuz, kanserle mücadelenin anne karnýnda baþladýðýna dikkat çekerek hamile kadýnlarýn ve bebek sahibi insanlarýn evde dikkat etmeleri gereken noktalarý anlattý.Erkan Topuz, bulaþýk deterjanlarýndan, halýlarýn temizliðine kadar çok önemli ayrýntýlardan bahsetti. "Benim mücadelem bu yaþtan sonra halkýmýzý kanserden korumaktýr. Kanser tedavisi sonra geliyor. Bir korunma bin tedaviden evladýr. Bunlarý ilk defa duyuyorsunuz ama gerçek bunlar. Ben bunlarý kendimi bu iþe adadýðým için anlatýyorum. Bu anlattýklarýmý Türkiye ilk defa duyuyor. Belki dünyada da çok az duyan vardýr" diyen Prof. Dr. Erkan Topuz, herkesi þaþýrtan açýklamalar yaptý."Ben gerçekleri anlatýyorum. Ama çok fazla anlatmýyorum çünkü her þey sarsýlabilir Türkiye’de" diyen Topuz’un sarsýcý açýklamalarý þöyle:-Evde sokakta giydiðimiz ayakkabýlarla dolaþmamalýlar. Eðer evde ayakkabý ile geziyorsak dýþarýdan geldiðimiz ayakkabýlarý çýkartýp baþka bir ayakkabý giymeliler. Çünkü dýþarýdan giydiðimiz ayakkabý ile eve soktuðumuz pestisitler kanserin en önemli sebeplerinden bir tanesidir. (Pestisit: Tarým ürünleri, kimyasallar, egzozdan çýkan gazlar vs)-Kanserle mücadele anne karnýnda baþlýyor. Anne adaylarý aþýrý miktarda vitamin almaktan kaçýnsýnlar. Çünkü bilinçsizce alýnýnca vitaminin içindeki kobalt, bazý aþýrý miktarda minareller... Doktor bir tane yut diyordur ama çocuk geliþsin diye bir kaç tane yutuyorlar. Bu çocukta birikime sebep olabilir ve kansere neden olabilir.-Gökkuþaðýnýn 7 rengini, ne buluyorlarsa, hepsinden günde en azýndan 3-5 tane yesinler. Her bir renkte bir þeyler var. -Kýrmýzý et alsýnlar gebeler haftada 2 kere. Özellikle balýkla beslensinler. Saðlýklý bir insanýn kansere yakalanmamasý için, bebeðin daha anne rahmindeyken vücudunun direncinin artmasý ve zehirleri alarak baðýþýklýk sisteminin bozulmamasý lazým. -En tehlikeli yer halýdýr. Halý bütün pestisitleri tutar. Bu nedenle halýlarýn temizliðine dikkat ediniz. Kesinlikle deterjanla temizlemeyin. Sirkeli su ile silin. -Deterjan kullanýnca muhakkak eldiven kullanýn. Plastik eldiven kullanmayýn, içine izci eldiveni giyin. Çünkü deterjanlar alerjiktir ve ufak dozlarda alýndýðý takdirde kronik olarak kanserojendir. (Ýzci eldiveni: Pamuk eldiven)-Bulaþýk makinasýnda kullandýðýnýz deterjan da petrol ürünüdür, kanserojendir. Ne kadar yýkarsa yýkansýn kalýntýlar kalabilir. Eðer saðlýðýnýzý düþünüyorsanýz çýkardýðýnýz bulaþýklarý sirkeli suyla ya da limonlu suyla silin.-
Her türlü deterjandan kaçýnýz. Devamlý olarak zeytinyaðý ve defne sabununu seçiniz. Ellerinizi, vücudunuzu hakiki zeytinyaðý ve defne yaðýndan yapýlan hakiki sabunlar da seçilebilir. Bunlarý örnek olarak söylüyorum. Deterjandan kaçýyoruz ve çok aþýrý miktarda suyla duruluyoruz.
-Beyaz olan her türlü iç çamaþýrýnýzý muhakkak yeni aldýðýnýzda en az 2 kere kaynatýnýz. Çünkü bunlar beyazlatýlmak için kanserojen maddelerle yýkanýyor.-Oda spreyleri doðrudan doðruya petrol menþeli. Zehiri soluyorsunuz. Akciðerinize geçiyor ve dolaylý olarak baðýþýklýk sisteminizi bozuyor. -Sebzeleri mevsiminde dondurup saklamakta fayda var. Yalnýz bir kez çözülünce onu muhakkak piþirin. Mikro dalgada bir kere ýsýtýn. Ateþte ýsýttýklarýmýzda ise bir kere ýsýtýnýz. Çünkü bir dahaki sefere deðeri ölür. DNA’yý bozar. DNA kýrýlmasý da kanserojene yol açar.-Radyasyon kronik olarak kansere en çok yaklaþtýran faktörlerden biridir. Televizyondan çok uzak duralým.-Çocuklarýnýza haftada 2 kez balýk çorbasý içirin ama içine zerdeçal koymak suretiyle. Soðan, sarýmsak ve o mevsimin sebzesiyle yapmalýsýz. Çocuk anne karnýndayken bu terbiyeyi almaya baþlamalý. -Gebeler haftada 1 kilo balýk tüketmeli. Bu miktarýn üzerinde balýk tüketilmesine karþýyýz. Çünkü en steril balýkta bile az civarda civa vardýr. Bu balýklar dip balýklarý olmamalý. Somon veya yüzey balýðý, Akdeniz, Ege balýðý olmalý. Marmara’nýn dip balýklarýný lütfen tüketmeyiniz.-Kanola yaðý kýzartma için en uygun yaðdýr. Onun dýþýnda birinci seçeneðimiz zeytinyaðdýr. Memleketimizin iftihar edebileceði yaðdýr. Fýndýkyaðý da tercih edilebilir. -Çocuklarýmýz fastfood türü yiyecekleri 15 günde bir yiyebilirler. Ama haftada 3 kez yedikleri takdirde beyin tümörlerinde, lenfomalarda ve lösemilerde 3 kat artýþ gözükecektir. Çocuklarýmýza arada bir verebiliriz. Ama dýþarýdaki yiyeceklerin nasýl kýzartýldýðýný bilmiyorsunuz. Ona göre hareket edin.-Çocuklara meyve ve yoðurdu bol yedirelim. Ancak yoðurdu prebiyotik ve ev yoðurdu olarak kullanalým. Yoðurdunuzu evde yapýn. Peynir ve çökelek fazla miktarda yiyin. Keçi peyniri çok faydalýdýr. -Çocuklarýmýzý beyaz un, beyaz þeker ve tuzdan koruyalým. -Belki tuzcular üzülecekler ama Konya’ya akan kanalizasyonlar ve kirletici sularla, Türkiye’nin en büyük tuzunu karþýlayan Tuz Gölü’müz maalesef torbalarýn içinde çok iyi steril edilmedikleri takdirde bize kanseri ufak ufak taþýyorlar. Bu nedenle kaya tuzunu tercih edin. Yani turþu kurduðunuz tuzu çekin ve çok az miktarda kullanýn. Çünkü tuz da kanserojendir.-Amerika’dak
i çocuklarýn tombul olmasýnýn sebebi her þeye þeker katmalarýdýr. Ucuz beslenmedir. -En faydalý gýdalardan birisi cevizdir. Daha sonra fýndýk ve bademdir. Ayçiçeði açýk alýn. Ýþlemden geçmemiþ olacak, kavurup yiyebilirsiniz. Ama fýndýk, ceviz gibi yiyecekleri kabuklu alýn. Çünkü içine böceklenmesin diye ilaç sýkýlmaktadýr. Sonsuz faydalarý olan yiyeceklerdir. Günde bir avuç muhakkak tüketiniz.-Elma dünyanýn en faydalý gýdalarýndan birisidir.-Plastik, bakýr, alüminyum kap kullanýlmamalý. Porselen, cam ve çelik kullanýn. Meyveleri de bu tür kaplarda yýkayýn. Bunlarýn içine litresine göre 9-10 çorba kaþýðý elma sirkesi atýn. Aþaðý yukarý yarým saat bekletin. Sonra tekrar yýkamayýn. Tekrar mikrop alýr. -Meyvelerin üzerine parlak görünmesi için mum sürülüyor. Bunlarý hakiki zeytinyaðlý sabundan geçirdikten sonra elma sirkeli sudan geçirin. Ya da elma sirkesi ile ovun. Meyveyi kabuðuyla tüketin eðer sterilse. -Lahana, marul gibi yiyeceklerin ilk dört kabuðunu çöpe atýn. Ýstediðiniz kadar yýkayýn bunlarýn üzerindeki pestisitleri temizleyemezsiniz. Çaresi yok. -3 ayda bir suyunuzu deðiþtirin. Çok muhteþem sularýmýz var ama ne olursa olsun tabiatý rezil ediyoruz. Satýn aldýðýmýz sularda az miktarda da olsa kanserojen dozlar karýþabilir. Bunlar kontrollü sular ama 3 ayda bir deðiþtirmek gerekiyor.-Plastik her yerde zehir. Plastik bardaklar, kaplar, plastik herhangi bir þey... Ben ona girmiyorum bu lafý söylersem yer yerinden oynar. Bu plastikler ev yapýmýna girdiler. Doðrudan doðruya inþaat malzemesi olarak kullanýyorlar. Çok bilinçli olun, çok iyi markalar kullanýn. Bunlarý söylemem demek Türk ekonomisiyle oynamam demek. Ben insanlara kendimi adadým, onun için kimseden korkmuyorum açýk açýk söylüyorum.-Meyva suyu yerine posasýyla tüketin. Biz kanserli hastalara suyunu veriyoruz. Meyve suyuna geçmeyen çok madde posada kalýyor. Bu þekilde kolon ve miðde kanserinden korunmuþ oluyorsunuz.-Bakýr, özellikle beyin tümörlerinde ön plana çýkýyor. Çok iyi kalaylý olursa bu etki azalýyor. Ama kulaðýnýza bakýr küpe bile takmayýn. -Çocuklarýmýzý yeþil plastik sahalarda oynatmayýnýz. Plastik çimenler sentetiktir ve kanserojen madde alabilirler. -Havuzlarýn iyi temizlenmesine dikkat ediniz. Ozonla temizlemek en fazladýr. Aþýrý klorluysa yine kansere hazýrlýk yapýyorsunuz spor yerine.-Bütün beyazlatýcýlardan kaçýnýz. Çocuklarýmýzýn kullandýðý o pýrýl pýrýl bembeyaz defterler klorla temizleniyorlar. Bunlarla temizlenmemiþ defter kullansýnlar. Kullandýklarý boyalarda da kanserojen etkisi vardýr. KANSER DALGA DALGA GELÝYOR Prof. Dr. Erkan Topuz, verdiði þu çarpýcý bilgi ise kanserin boyutlarýný açýkça ortaya koymaktaydý: "Kanser dalga dalga geliyor. 2020 yýlýnda 20 milyon insan kansere yakalanacak. Ama eðer bunlarý yaparsak belki bunu 15 milyona indirebiliriz. O yüzden gözümüzü açalým. Bu iþ çocukluktan baþlýyor. Çocuklarýmýza bu terbiyeyi vermek zorundayýz. Ailedeki çocuk annesini taklit eder. Anne ne yiyorsa çocuk da onu yer." Erkan Topuz, yaptýðý açýklamalar nedeniyle bir takým sektörleri zor duruma soktuðu eleþtirileri için ise, "Benim için insan saðlýðý birinci plandadýr. Ekonomi ikinci plandadýr. Bir insanýn kanser olmasý durumunda devlete ve millete verdiði zarar milyarlarca dolardýr. O yüzden dikkatli olduðunuz takdirde ekonomiye de katkýnýz olur. Aslýnda ben bunlarý anlatarak Türkiye’nin ekonomisini de kurtarýyorum farkýnda deðiller" diye konuþtu.


 

  # Yorumlar
Dilek Muric
Sayin Prof. Topuz cok hakli. Sayin anneler uyanin lutfen. Ozellikle `uzulerek soyluyorum ama` ```Biz Musluman anneler.``` Baba, koca erkek kardes baskisi ve otoritesiyle 3 kurusu harcarken, yanlislar ve ucuz diye alip daha fazla hastaliklara sahip olanlar. Okuyun lutfen. Dinleyin lutfen. Saglikli genclik yetistirelim. Ne tarafa baksak kanser. Kanseri Karadeniz`e sadece Rusya`dan ruzgarlar mi getirdi. Neyle camasir yikiyoruz. Artik elde yikamayi da unuttuk. Makina yikiyor. Oh ne rahat. Ben de makina kullaniyorum. Ama ne camasir ne bulasik makinasi deterjani tamamen alip goturmuyor. Ustunde birakiyor. Bravo sayin Prof. bari bunun cevabini da aldim. Sirke kullanmali. Herkes sizin gibi acik acik konussa da insanlar uyansa. Lutfen bunlari sik sik paylasin insanlarla.
fadime
evet erkan topuz un dedikleri doðru

Anasayfa yap
Favorilerine Ekle

G�r�� �neri Sayfay� yazd�r

Konu �smi : Prof.Dr.ERKAN TOPUZ;Her türlü deterjandan kaçýnýz. Devamlý olarak zeytinyaðý ve defne sabununu seçiniz.

Okunma Say�s� :  30137
Konu Adresi : http://www.antakyadefnesabunu.com/54/Prof.Dr.ERKAN-TOPUZ;Her-turlu-deterjandan-kaciniz.-Devamli-olarak-zeytinyagi-ve-defne-sabununu-seciniz..html

     Son Eklenen Konular

 

     En �ok Okunan Konular

 

     Rastgele Konular

Hijyen için en saðlýklýsý Defne Sabunu
COVID-19 den korunma
Bir bakýþta Tahir Çelikkaya Antakya Defne Sabunu
Fuar 2010
Kullananlar Ne Diyor ?
Sýkça Sorulanlar
Vizyon - Misyon
Prof.Dr.ERKAN TOPUZ;Her türlü deterjandan kaçýnýz. De
Defne sabunu ile tanýþan þampuaný býrakýyor.
Japonlar ve Amerikalýlarýn sabunu Antakya`dan
Antakya
Hakkýmýzda
Satýþ Noktalarý
Ürünler
Tahir Çelikkaya Özel Ýmalat Doðal Þifalý ANTAKYA DEF
sipariþ
Defne Sabunu
Tahir Çelikkaya Özel Ýmalat Doðal Þifalý Antakya Def
Haber7.com Deniz Baykal da bu sabunu kullanýyor
 

Ürünler (127699'kez Okundu)
Defne sabunu ile tanýþan þampuaný býrakýyor. (93562'kez Okundu)
Kullananlar Ne Diyor ? (80824'kez Okundu)
sipariþ (75962'kez Okundu)
Defne Sabunu (72667'kez Okundu)
Tahir Çelikkaya Özel Ýmalat Doðal Þifalý Antakya Def (71536'kez Okundu)
Satýþ Noktalarý (71277'kez Okundu)
Tahir Çelikkaya Özel Ýmalat Doðal Þifalý ANTAKYA DEF (50270'kez Okundu)
Sýkça Sorulanlar (41590'kez Okundu)
Hakkýmýzda (35722'kez Okundu)
Antakya (31973'kez Okundu)
Prof.Dr.ERKAN TOPUZ;Her türlü deterjandan kaçýnýz. De (30138'kez Okundu)
Japonlar ve Amerikalýlarýn sabunu Antakya`dan (25221'kez Okundu)
Haber7.com Deniz Baykal da bu sabunu kullanýyor (24621'kez Okundu)
Vizyon - Misyon (20451'kez Okundu)
Fuar 2010 (20429'kez Okundu)
Bir bakýþta Tahir Çelikkaya Antakya Defne Sabunu (19594'kez Okundu)
Hijyen için en saðlýklýsý Defne Sabunu (5428'kez Okundu)
COVID-19 den korunma (5421'kez Okundu)

 

Antakya
Tahir Çelikkaya Özel Ýmalat Doðal Þifalý Antakya Def
Prof.Dr.ERKAN TOPUZ;Her türlü deterjandan kaçýnýz. De
Satýþ Noktalarý
Defne Sabunu
COVID-19 den korunma
Tahir Çelikkaya Özel Ýmalat Doðal Þifalý ANTAKYA DEF
Ürünler
Hijyen için en saðlýklýsý Defne Sabunu
sipariþ
Sýkça Sorulanlar
Japonlar ve Amerikalýlarýn sabunu Antakya`dan
Haber7.com Deniz Baykal da bu sabunu kullanýyor
Defne sabunu ile tanýþan þampuaný býrakýyor.
Bir bakýþta Tahir Çelikkaya Antakya Defne Sabunu
Fuar 2010
Kullananlar Ne Diyor ?
Hakkýmýzda
Vizyon - Misyon


Atatrk Cad. No: 42/C 31100 Antakya/Hatay
Tel: +90 326 214 36 62 - +90 532 285 38 11 - +90 505 223 46 35


Powered by Antakyadefnesabunu.com                       

S�TEM�Z�N ��ER���N� VE FOTO�RAFLARI �Z�NS�Z KULLANANLAR HAKKINDA YASAL ��LEM BA�LATILACAKTIR.                        � Her Hakk� Sakl�d�r.  www.antakyadefnesabunu.com