antakyadefnesabunu.com
DEFNE SABUNU RNLERMZ SPAR SATI NOKTALARI HAKKIMIZDA LETM

  Men

 Antakya

 Site'de Arama Anket

Daha �nce Defne Sabunu Kulland�n�zm�?

Oy

Evet 167
Hay�r 273

Anket

 Takvim

Haziran 2024
P
S
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 Saat

  Hava Durumu

Hava Durumu

 Kullananlar Ne Diyor ?

Teþekkür ....
Bizim için servet deðerinde olan bu memnuniyet ve memnun insanlar , çalýþmalarýmýzýn en büyük ödülüdür . Görüþlerini esirgemeyerek  ve takdir ederek , olumlu duygularla yaptýðýmýz çalýþmalarýmýzýn bize olumlu þekilde döndüðünü gösteren Sizlere teþekkürü borç biliriz .. ( Not ; Sabunlarýmýzý kullanan Saygýdeðer müþterilerimizin , web sitemizde paylaþmýþ olduklarý çok deðerli  yorumlarý , virgülüne dokunmadan aktarýlmýþtýr. ) 
Saygýlarýmýzla,
Tahir Çelikkaya
ANTAKYA DEFNE SABUNU                                                                                                                                                                                                                                                                   Özel Ýmalat Doðal,Þifalý

Yorumlar 
 hande atasever ,yýldýz
sabununuzu bende kullanýyorum,yüzümde oluþan alerji sorunlarýný sizin sabunla çözebildim.Allah sizden razý olsun.cilt doktorlarýnýn bile çözemediði sorunu sayenizde çözdüm teþekkür ediyorum.tahir çelikkaya sabunlarýnýn baþarýlarýnýn devamýný diliyorum. 

mimarsinan üniversitesi ar.gör.
sabununuz gerçekten bir harika. internet üzerinden getirtilen ürünlere çok sýcak bakmamama raðmen sizin ürününüzün kalitesini araþtýrýp hemen sabun sipariþi verdim.sonuç mükemmel. gönderilen ürün çok kaliteli ve tamamiyle doðal,organik.sizi baþarýnýzdan ötürü kutluyorum.dürüst satýþlarýnýz için teþekkür ediyorum.saðolun varolun. 

doðal
Benin denemediðim þampuan ve doðal sabun kalmadý fakat hiçbirinin faydasýný göremedim. Ya bana iyi gelmiyordu ya da doðal deðillerdi.En son defne sabunu kullandým inanýrmýsýnýz sanki yeni doðmuþ gibiydim.Ýlk kullanýmdan itibaren saçlarýmdaki kaþýntý,yaðlanma ve dökülme bitti.Defne sabununun doðal olmasý ve kokusu çok güzel kimyasal maddelerin çevremizi sardýðý bu çaðda bu sabunun herkesin kullanmasýný þiddetle tavsiye ederim. Bu doðal defne sabunu bizlere sunduðunuz için sizlere sonsuz teþekkürlerimi sunarým. 

ekonomist ekrem kocatürk
sayýn tahir çelikkaya sabununuz; stresten ileri gelen cildimdeki sorunlarý kökten çözdü.sevgili doktorum gülay hanýmýn tavsiyesi ile sabununuzu posta yolu ile sizden istedim.çok memnun kaldým. duyarsýz kalamadým. düzenli kullanýmla sonuç bir harika . doktorumunda sizin sabununuzu kullandýðýný gördüm.memnun oldum.sizlere teþekkür ederim. 

 alper gündoðdu
merhaba sabununuzdan üç ay önce eko paketten bende almýþtým.ben ve ailem sabununuzdan çok memnunuz.sýk sýk dökülen saçýmda müthiþ deðiþmeler oldu.birdefa dökülmeler bitti saçým daha çok parlamaya baþladý ve kendini toparladý.hilesiz doðal üretiminiz için teþekkür ederim. 

 kimyager burak YILMAZ
kullanmýþ olduðum sabununuz bir harika. saçlarýmdaki etkisi mükemmel.teþekkürler.üretim kalitenizin devamlýlýðýný dilerim.burak yýlmaz. 

güven inþaat
sabununuzun inanýlmaz faydalarýný gördüm. teþekkür ederim. egzamamýn iyleþtiðini görmem size olan güvenimi birkat daha arttýrdý.dürüst ve doðruluk anlayýþýnýz için teþekkür ederim. 
 
aybüke yakupoðlu
sabununuzun çok faydalý bir ürün olduðunu duymuþtum.kullanýyorum. çok memnunum.saçým boyalý olmasýna raðmen sabununuzu kullandým.saçlarým þu anda yumuþacýk ve parlak.tþk. 

kevserlokmanhekim (fitoterapistkemal
baþarýlarýnýzýn devamý temennisiyle 

korkmaz
çok güzel aradým aradým doðu Anadolu da bulamadým güney bölgesine hala gelmemiþ batý yada ben gidemem alt üst bir sabun daðýtýn bütün Türkiye kolansýn. 

haluk sözer daðhan.
sabununuz bir harika!saçlarýmdaki dökülmeyi durdurup eskisi gibi gürleþmeye baþladý. tüm þaþkýnlýðýmla bu olumlu sonucu kendimde izliyorum. size bu baþarýnýzdan ötürü teþekkür ediyorum. 

sema cengiz
bu kadar þifali bir sabunu.istanbul da bulma imkanýmýzý en kýsa zamanda gerçekleþtirmeniz dileði ile.piyasadaki merdiven altý imalatýnda yapýlan defne sabunu almak istemiyoruz.siz ürünlerinizi kullanmak istiyoruz. iyi çalýþmalar.

ibrahim efe
tahir çelikkaya defne sabunlarý tam anlamýyla þifa deposu... ben ..oxsin denen hiçbir iþe yaramayan þeyi kullandým,saçlarýmý mahfetmiþti.fakat arkadaþýmýn tavsiyesi üzere defne sabunu kullanmaya baþladým.fakat aktar lardakiler %90 sahte ürün oluyor.sonra netten tahir çelikkaya defne sabununu buldum önce þüphe ile yaklaþtým;ama kullandýkça(1 ay kadar) farký hisettim saç dökülmem durmuþtu ve saçlarým parlamaya,dolgunluk kazanmaya baþladý.01.06.2009 tarihinden beri kullanýyorum ve emin olun saçlarýmda çok fark var.size dürüstlüðünüzden ve insan saðlýðýyla oynamadýðýnýzdan dolayý çokkkk teþekkür ederim.saygýlarýmla... 

Murat Aydýnçelebi
Tahir Çelikkaya Defne sabunu'nu Kullanmaya baþladým þaçýmdaki dökülmeler ve kepek sorunundan, 1 haftalýk uygulamanýn sonucunda bu dertlerden kurtuldum. Çok teþekkür ederim. Herkese þidetle tavsiye ederim.

ayred
defne sabunu herþeyden önce doðal bi sabun ve hiçbir kimyasal içermiyor,saðlýklý ve saçlarýmý yumuþacýk yaptý.cilde parlaklýk veriyor ve kuru yerde muhafaza etmek gerekiyor. 

 igunduz
Defne sabununu ben kullandým. Tavsiye ederim. Etkenlerim: 1- Çok güzel kokuyor, 2- Hijyenik, 3- Doðal Defne Aðacýndan elde edilmiþ, ve; 4- Hemen hemen tüm kiþisel temizlik iþinde kullanýlabiliyor.

hakan bingöl
öncelikle allahýn selamýyla sizleri selamlýyorum.çok muhterem tahir beyin vefat ettiðini duydum çok üzüldüm. yeryüzüne bu kadar dürüst,kibar ve muhterem insan az gelir. çok üzgünüm,sizlere baþsaðlýðý diliyorum. tahir kardeþimle tesadüf olarak tanýþmýþ, onun incelik ve kibarlýðýna hayran olmuþtum. bana kendi üretimlerinden bahsetti. merak ettim bende aldým.amaa benden birtürlü para almadý. sonrasýnda tahir kardeþimin sabununu kullanmaya devam ettim. allah ondan ve ailesinden razý olsun.kýzýmda önce baba saçlarým boyalý dediysede oda kullandý. hanýmým kýzým ben ve damadýmda sabununuzdan çok memnunuz.babanýzýn baþarýlarýný devam ettirmeniz dileðiyle gözlerinizden öpüyorum.

cemal yüce (mimar)
evet sabununuzu bende kullandým.piyasada üretilen doðal ürünleri birçok insan gibi bende takip ediyorum.sabun konusunda denemediðim defne sabunu kalmamýþtý.geçte olsa gerçeðini bulmak benide rahatlattý. diðer sabunlardan hiçbir fayda görmemiþtim.ama bu sabundan çok memnunum.doðal deyipte hertürlü sahtekarlýðý yapýyorlar.gerçek doðal üretiminiz için teþekkürler.bol üretimli yýllar diliyorum. 

menekþe tuðcan
sabununuz bir doða harikasý,sabunun hakikisini bulmak beni çok mutlu etti.neden derseniz bundan önce kullandýðým sabunlar baþýmý yapýþ yapýþ yapýp kaþýntýya sebeb olmuþtu. sizin sabununuzu kullanmamla birlikte saçlarým doðal dokusuna kavuþtu. dolgunluk ve parlaklýk verdi.saçlarýmdaki kaþýntý ve kepeklenme bitti. bence piyasada sizin sabununuzun dýþýnda doðal ve gerçek defne sabunu yok.çünkü antakyadan gelen tüm sabunlarý kullanmýþtým ama sonuç bir hüsrandý. siz üretiminizin çok iyi olduðunuzu lütfen bilin. sizlere; teþekkür ederken sevgi ve saygýlarýmý,dürüst üretici sayýn tahir çelikkayaya yolluyorum.sizin ürünlerinizi tüm insanlara tavsiye ediyorum. ankaradada satýþ noktanýz olursa sevinirim. 

007
yaklaþýk 5 aydýr kullanýyorum çok iyi geldi saçlarýma hatta daha da kalýnlaþtý saçlarým

sabri tunç ankara
sabununuzu bir öneri üzerine almýþtým. faydasýný çok gördüm.gerçek defne sabununu bulup kullandýðým için rahatým. bende etrafýmdaki arkadaþlarýma sonsuz bir güvence ile öneriyorum.baþarýlarýnýzýn devamýný diliyorum.saygýlar.

zeynep tunuslu ,kamiloðlu
sabununuzu bebeðimde ve kendimde kullanýyorum. bu kadar güzel defne sabununa rastlamamýþtým.devamlý olarak kullanýyorum.sabununuzu bakýrköyden portakal ecz. den alýyorum.teþekkürlerimi bir borç biliyorum.

þahin aslan
bu sabunu tavsiye üzerine aldým çok memnun kaldým ama sahtesiyle nasýl ayýrt edeceðiz.bilgilendirirseniz sevinirim.saygýlarýmla

haluk tektaþ
kardeþim yorumlarý okudum.ama inanasým gelmemiþti.fakat yanýlmýþým. sabununuz çok güzel.güzelliði ise saçýmdaki dökülmeyi durdurdu.nasýl memnun olmam ki bende size teþekkür borçluyum. saðlýcakla kalýn.

davut güner
merhaba sizin sabununuzu kullandým. gerçekten sonuç mükemmel teþekkür ediyorum.kepek ve kaþýntým sizin sabununuzla son buldu.

selma yücesoy
tahir beyin fransadan müþterisiyim. ona ve ailesine dürüstlüklerinden ötürü teþekkür ediyorum.tüm doðal ürünleriniz bir harika.þimdi insanlar havadan para kazanmak var iken sizin insan saðlýðýna hizmet etmeniz beni çok rahatlattý.iyiki babanýz muhterem tahir beyle tanýþma fýrsatýný yakalamýþýz. ona allahtan rahmet ve maðfiret diliyoruz.esen kalýn.yücesoy ailesi.

huriye saðlar
güzel kardeþlerim sabununuzdan almanya ve ingilteredeki akrabalarýmda kullanýyor.vallahi biz okadar memnunuz ki anlatamam. baþarýlarýnýzýn devamýný dilerken iþlerinizde bereketli kazançlar temenni ederim.

sevgi özdemir
sabununuzun kalitesine diyecek yok.ben inanýlmaz memnun kaldým.baþarýlarýnýzýn devamýný diliyorum.

tamara konç
gerçekten sabun deyince artýk sizin tahir çelikkaya sabununuz diyorum.harkulade teþekkürler.

gülay
sabununuz çok güzel teþekkürler. güzelliði;saçlarýmý asla sertleþtirmedi ve dökülmeyi durdurdu.sabununuzu yirmi gündür kullanýyorum çok memnunum.

tansel güney
dürüst ve doðal üretiminiz için sizi tebrik ediyorum.sabunu satýþ noktanýzdan alýp ankaraya götürmüþtüm. arkadaþlarýmdan geriye sadece elimde birtane kaldý.tüm çevrem memnun.bende herkes gibi þüpheyle yaklaþýp faydasýný görenlerdenim.þidetle bende tavsiye ediyorum.baþarýlarýnýzýn sürekli olmasý dileðiyle.

Neslihan
Saçlarým ince telli,yýkadýðýmýn ertesi günü yaðlanýrdý sönerdi.Bu sabun saçlarýmý dolgun yaptý ve yaðlanma süresini kýsalttý..ÝLk baþta biraz kurutuyormuþ hissi veriyor ama bikaç kullanma sonrasýnda geçiyor.Benimle ayný sorunu yaþayan herkese tavsiye ediyorum þimdi.

MERT
MERHABA Arkadaþlarýn dediði gibi merdiven altý olarak tabir edilen ürün kaynýyor her yerde bunlardan almak istemiyoruz bu konuda ilgilenmenizi rica ederim BURSADAN MERT

gönül kocayaðýz türkeli
tüm siteleri bende inceliyorum.en güvenilir ürün tahir çelikkaya defne sabunu olarak araþtýrmalarým sonuç verdi.aldým. çok memnunum.teþk.

gencay
sabun gerçekten kaliteli.alýpta denemek lazým.ben sabununuzu tavsiye üzerine aldým,memnunum.herþeyin doðalýndan yanayým.

ilhan
bu yorumlara birde ben katýlayým dedim.gerçek anlamda bu sabun kaliteli.zaman zaman þampuan,zaman zaman ise gerçek defne sabunu diye kullandýðým bu ürünlerin hep zararýný gördüm.kullandýðým þampuan hem saçýmý döküp hemde vücudumda kaþýntý yapýyordu.bu ürünlerin hiçbiri de ucuz deðil.sizin sabununuzu kullandýktan sonra gerçek ortaya çýktý. gerçek defne sabunu diye aldýðým sabunun sahtesi olduðuna inandým. neden biliyormusunuz kokusunun güzelliði bir taraf kesinlikle saçým daha parlak,daha dinlenmiþ,saçýmda oluþan dökülmeler asla olmadan vücudumda ortaya çýkan kaþýntýda çok þükür ki son buldu.bunun için firmanýza teþekkür ediyorum. 

kurcaali
kalite kalite demiþtim ve sonunda sabununuzda kaliteyi yakaladým. piyasada bulunan sabunlar sizin sabununuz gibi kaliteli deðildi.sizin sabun elime geçtiðinde kokusuna hayran oldum.kullandýkçada kaliteli ve doðal olduðunu gördüm.teþekkürler. 

helin
dürüstlüðünüzden,sýcak insanlar olduðunuzdan dolayý sizlere teþekkür ediyorum.maðazanýz çok cývýl cývýl.herþey çok kaliteli. sabunmu mükemmel.teþekkür ediyorum. 

rojin
kapýma gelen sabun çok mükemmel.kardeþim mis gibi kokuyor. birde sabunu kullandým saçlarým daha dolgun ve yumuþacýk oldu.tüm vücudumda kullanýyorum.çok güzel.önce dürüstsünüz,kaliteli ürtim yapýyorsunuz,sizleri caný gönülden kutluyorum. 

aycan
baþýmda saçlarým epeyce dökülmüþtü.sabununuzu kullandýktan sonra saçlarýmýn aklarý arasýnda siyah siyah saçlar çýkmaya baþladý.üretimin de gerçek doðalýný bulmak lazým gerekiyormuþ. 
 

bircan mutlu
antakyaya geldim. muhteþem güzel,etkilendim.maðazanýzdan ,sabun aldým,çok memnun kaldým. harikasýnýz. ilginiz için teþekkür ediyorum.sabunu gören arkadaþlarýmda sizlere sipariþlerini verecekler.saçlarýmdaki sonuç bir harika. þampuanlara verdiðimiz bir çuval paraya acýyorum. vücudumdaki ve saç diplerinde oluþan kaþýntým son buldu. Dr.larýn verdiði ilaç ve þampuan hiç bir iþe yaramamýþtý. ben sizin sabununuzdan þifa buldum.teþekkürler. 

meryem
sabununuz gerçekten çok iyi sonuç verdi.teþekkürler.sizlere iyi çalýþmalar,baþarýlar. 

demir
sabununuz ilk elime aldýðýmda kokusu beni çok etkiledi.kullandýkçada sabununuzun kalitesini gördüm.alnýmda dökülen saçlarýmýn yerine saçýmýn çýktýðýný gördüm. çok mutluyum.hala inanamýyorum,bir sabun böyle bir etkiyi nasýl gösterebilir?firmaya teþekkür ediyorum. 

sevgi özdemir
sabununuzun kalitesine diyecek yok.ben inanýlmaz memnun kaldým.baþarýlarýnýzýn devamýný diliyorum. 

tamara konç
gerçekten sabun deyince artýk sizin tahir çelikkaya sabununuz diyorum.harkulade teþekkürler. 

gülay
sabununuz çok güzel teþekkürler. güzelliði;saçlarýmý asla sertleþtirmedi ve dökülmeyi durdurdu.sabununuzu yirmi gündür kullanýyorum çok memnunum. 

gizem
defne sabunu için iyi þeyler duyduðum için bende baþladým ve çok memnunum teþekkürler 

Neslihan
Saçlarým ince telli,yýkadýðýmýn ertesi günü yaðlanýrdý sönerdi.Bu sabun saçlarýmý dolgun yaptý ve yaðlanma süresini kýsalttý..ÝLk baþta biraz kurutuyormuþ hissi veriyor ama bikaç kullanma sonrasýnda geçiyor.Benimle ayný sorunu yaþayan herkese tavsiye ediyorum þimdi. 

cemal yüce (mimar)
evet sabununuzu bende kullandým.piyasada üretilen doðal ürünleri birçok insan gibi bende takip ediyorum.sabun konusunda denemediðim defne sabunu kalmamýþtý.geçte olsa gerçeðini bulmak benide rahatlattý. diðer sabunlardan hiçbir fayda görmemiþtim.ama bu sabundan çok memnunum.doðal deyipte hertürlü sahtekarlýðý yapýyorlar.gerçek doðal üretiminiz için teþekkürler.bol üretimli yýllar diliyorum.

menekþe tuðcan
sabununuz bir doða harikasý,sabunun hakikisini bulmak beni çok mutlu etti.neden derseniz bundan önce kullandýðým sabunlar baþýmý yapýþ yapýþ yapýp kaþýntýya sebeb olmuþtu. sizin sabununuzu kullanmamla birlikte saçlarým doðal dokusuna kavuþtu. dolgunluk ve parlaklýk verdi.saçlarýmdaki kaþýntý ve kepeklenme bitti. bence piyasada sizin sabununuzun dýþýnda doðal ve gerçek defne sabunu yok.çünkü antakyadan gelen tüm sabunlarý kullanmýþtým ama sonuç bir hüsrandý. siz üretiminizin çok iyi olduðunuzu lütfen bilin. sizlere; teþekkür ederken sevgi ve saygýlarýmý,dürüst üretici sayýn tahir çelikkayaya yolluyorum.sizin ürünlerinizi tüm insanlara tavsiye ediyorum. ankaradada satýþ noktanýz olursa sevinirim. 

asi/asikýsrak
defne sabununuzu uzun zamndr kullanýyorm herkese tavsiye ederim ama her yerde satlmýo sahteleride var mtlaka orjinalini alýn cilde çok iii gelio bn antakyadn almýstmm (: 

murat özel
merhaba ben de defne sabunlarýnýzdan istiyorum sabunlarýnýzdaki defne oranýnýn yüksek olmasý ilgimi çekti saç dökülmesi konusunda çok dertliyim adanada oturuyorum sabunlarýnýzý nasýl temin edebilirim adanada bir þubeniz varsa gidip alayim bilgilendirirseniz sevinirim teþekkür ederim

meral akkale
bu sabundan bende ýsterem

can kavukçu
sabununuzun çok yararýný gördüm.herkese öneriyorum.teþekkürler.

lale yalçýn
sabununuzun kalitesinden dolayý size çok teþekkür ederim.baþarýlarýnýzýn devamýný dilerim.

kandemir
saç diplerimde ve vücudumun deðiþik yerlerinde oluþan kýrmýzý kabarcýklarým sabununuzu kullandýktan sonra geçti. saçlarým yavaþta olsa kendini toparladý.henüz 27 gündür kullanýyorum.
baþarýlarýnýzýn devamýný diliyorum.

iskenderunlu hemþehrinizden tesekkur
demir çelik sektöründe faaliyet gosteriyoruz. müþterilerimize ürettiðiniz sabunlarinizdan hediye gonderiyoruz.
o kadar memnun kalýyorlar ki , tekrar tekrar tesekkur ediyorlar bize. Hatay'ý ve defne sabununu bu kadar iyi temsil ettiðiniz için tesekkur ederiz.gurur duyduk sizinle. iyi þeylerin takdir edilmesi gerektiði düþüncesiyle bu yazýyý yazýyorum.hem insanlar bilsinler , hem siz bilin ve kaliteli çizginizi devam ettirin . bu kalite ile dunya capinda taninan bir firma olmaniz temennisi ve inancý ile...
hayýrlý iþleriniz olsun. org.san.bölg. Ýskenderun/Hatay
  
can  kuþçu
sabununuzun  çok faydasýný görüyorum. teþekkürler.
fakat neden diðer firmalar sahtekarlýk peþinde koþup kötü üretim yapýp,sonrada kaliteli üretim diye insanlarý kandýrýyorlar?
baþka bir marka sabun almýþtým,içinde sabun maddesine dair hiçbir kaliteli yað çýkmadý.sonucu da çok kötü oldu.herkese belgeyi gösteriyorum.

yýlmaz saðdýç
sabununuz doða harikasý,teþekkürler.dünya çapýnda markalaþmanýz dileði ile saygýlar.

adana
kaliteli üretiminizin devamýný diliyorum.

batu 45
2yýldýr ailece kullanýyoruz.dökülmeyi gerçekten durduruyor.naturel saçlar için iyi,ancak iþlem görmüþ (permalý,boyalý)saçlarý sabun keçeleþtiriyor.çalýþmalarýnýzda baþarýlar.

meltem
herkez çok memnun bu sabundan bende almayý düþünüyorum acaba saç çýkarýrmý onu merak ediyorum.

dila
sabunun kalitesini sizin sabununuzu görünce anladým.fransada bu tarz sabunu bulamýyoruz.bana daha önceden gelen defne sabunu sahteimiþ.hiçbir faydasýda olmamýþtý.bizler dürüstlük arýyoruz.teþekkürler.

sanem
harbiyede fuardan sabununuzu almýþtým.fakat çok memnunum.bilmeden almýþtým.hala kullanýyorum.teþekkürler.

weltew
arkadaslar saç dökülmesine karsý cok etkili kullanýn deneyýn

sinan
arkadaþlar gercekten iþe yararmý alsam cevap yazarsanýz sevinirim

þahsenem kolcu
ben alanyada yaþýyorum.neden alanyada bayiniz bulunmuyor.sabununuzu arkadaþýmdan temin ettim.kullanmaya baþladým.çok hoþuma gitti.bayiliklerinizin sayýsýný arttýrýrsanýz sabununuza daha çabuk ulaþýrýz teþekkürler.

murat kandemir
sabununuzu kullanýyorum memnunum.faydasýnýda görüyorum.çok kaliteli.teþekkürler.

kýlýç  özdemir
son kullandýðým þampuan vücudumda ve saçýmda kaþýntý yapýp gözlerimi çok kötü biçimde yaktý.doktora gittim.þampuanlarýn içeriðinden bahsetti.bana defne sabunu kullanmamý önerdi.þampuanýn bugüne kadar çok zararýný gördüm.sitenizi inceledim.çok güven verici idi.portakal ecz. den aldým.kullanýyorum,çok memnunum.herkese bu güzel sabunu öneriyorum.ayrýca þampuaný üniversite labaratuvarýna yolladým.deterjan ve baþka zararlý maddelerin mevcut olduðu görüldü.bunun peþini býrakmayýp hukuki yollara baþvuracaðým.

þirin
sabununuzun kalitesine imrendim,kullanýyorum çok memnun kaldým baþarýlarýnýzýn devamýný dilerim.

karadeniz
sabununuzun birhayli faydasýný gördüm.kalitesini çok beðeniyorum.baþarýlarýnýzýn devamýný dilerim.saygýlar.

rýfat  çavuþoðlu
sabununuzu kullandým çok memnunum.tenimde ipeksi bir doku yaratýyor.sizlere ve ürününüze güvenerek kullanýyorum.teþekkürler.

günay
yorumlarýn tümüne bende katýlýyorum.gerçekten sabununuz çok faydalý ve kaliteli.teþekkürler.

halim pekcan
Antakya defne sabunu ile tesadüfen tanýþtým,normalde saçýmý hep þampuanla yýkardým,saçým dökük ve kýsa olduðundan herhangi bir þampuanla iþimi görürdü. Ancak bir arkadaþým bana bu sabunu verdi ve saçýmý yýkamamý istedi,ben de yýkadým,yaklaþýk 16 aydýr da sabunumu deðiþtirmedim.Artýk banyomda kesinlikle þampuan yok.Tamamen doðal,natürel ve organik olduðu muhakkak,zira,saçta ne kepek kaldý,ne de yaðlanma.
Bana tavsiye eden arkadaþým,baþýmýn kel yerlerinde saç çýktýðýný söyledi bana. Ben tabi ki bunu fark edemedim,ama baktým ki alnýmda gerçekten de bazý kýllarýn uzadýðýný gözlemiþtim.
Herkese Antakya Defne Sabunu-Tahir Çelikkaya markasýný gördükleri sabunu almalarýný tavsiye ediyorum. Ancak dikkat; çok ucuza satýlan ve Antakya'da yapýldýðý söylenen sabunlardan uzak dursunlar. Ben denedim,herkesin de denemesini öneriyorum.Malum artýk organik ürünler yeni trendimiz oldu.

derya özcan
sabununuzu kullanýyorum,çok memnunum.baþarýlarýnýzýn devamýný dilerim.

sevgi yolasýðmaz
sabununuzu uzun zamandýr bende kullanýyorum.çok kaliteli.birde defne yaðýnýz ve bel fýtýðý için kürünüzden almýþtým.epeyce faydasýný gördüm.bu kürlerinizden tekrar nasýl temin edebilirim.fuarda tanýþmýþ,müþteriniz olmuþtum.teþekkürler. 

 

hakan þerbetçi
sabununuzu ailecek kullandýk çok memnun kaldýk.eþim çocuðun piþiklerinde kullandý,çok da yararýný gördü.kaliteniz için teþekkürler.

oðuz06
sabununuzu sipariþ ettim ve yeni elime geçti internet üzerinden aldým umarým faydasýný görürüm benim merak ettiðim ben ANKARA'da yaþýyorum ve sabununuz burda hiç biryerde mevcut deðil eczanede felan olsa bizim için alým daha kolay olur yardýmlarýnýz için teþek.

PAÞA 2121
SABUNUNUZU COK BEGENDIM AMA HER YERDE BULAMIYORUM BUNUN ICIN BANA YARDIMCI OLUR MUSUNUZ KARGO ILE GÖNDERI YAPIYORMUSUNUZ. EMEGINIZE SAGLIK HEM SABUNLARINIZ HEMDE WEB SAYFANIZ COK HARIKA SAYGILARIMLA...

faik seçkin
þu anda sizden almýþ olduðum sabunu kullanýyorum.çok memnun kaldým.sabununuzun kalitesi karþýsýnda duyarsýz kalamadým,bende yazmak istedim.baþarýlarýnýzýn devamýný dilerim.

mahmut doral
istanbuldan sabununuzu almýþtým gayet güzel bir sabun,doðallýðýda çok hoþuma gitti.baþarýlar.

muhammet kaya kadýköy
merhaba  benim 27 yaþýmda saçým dökülmeye baþlayýnca internetten araþtýrýp aldým. 1 senedir kullanýyorum. saçýmýn dökülmesi ve kepeklenmesi durdu. ayrýca yumuþatýyor. üstelik mübarek sabun öyle bereketliki  1 senedir haftada 1 kullanma ile henüz 1 tane sabun bitmedi.  tane fiyatý 7 tl  bir seneden fazla gidiyor.  þampuanlara milyonlarca para veren  insanlara acýyorum. üstelik onlarýn hepsi kimyevi madde ve zararlý.  defne sabununa devam.  bu arada Tahir amcanýn vefatýný diðer yorumlarý okurken öðrendim Allah rahmet eylesin.  baþta münevver ve diðer kardeþlerede huzurlu temiz bir hayat temenni ederim.. SAYGILARIMLA.

salih talha
bu sabunu bende almayý düþünüyorum.ilgimi çeken bir þey oldu bu sabundan herkes mi memnun hiç memnun olmayan yok mu.yorumlar objektif mi merak edyorum.

Berkan SAYBAK
Hem sac hemde cilt icin mukemmel bir urun.Defne sabununu kullaninca sampuani unutacaksiniz.

burakzorlu  (siteyi düzeltince m.at)
ürünleri bilmem ancak site berbat,100 üzerinden anca 5 alýr benden burda bedava sabun versen düþünürüm ben,belki iyidir de ben nereden bilecem.
bide bu ne kadar uzun güvenlik yazýsý
külce altýn sipariþi mi vercez.tek kelimeyle site berbattttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt.

doðuþ
düþünüyordum acaba bu yazýlanlar doðrumu diye!bende bir adet istemiþtim.çok memnunum.þimdide merak ettiðim þey ise yorumlarý olduðu gibi yansýtýyormusunuz?teþekkürler.

gülsevil  toprak
sabununuzu kullandým,gerçekten yazýlanlarýn doðru olduðunu gördüm. bu kalitenin devamlýlýðýný dilerim.teþekkürler.

diyarbakýr
umarým bu yprumumu yayýnlarsýnýz ben bundan 25 gün önce sabun sipariþini verdim geldi kulandý halada  kulanmaya devam ediyorum ama istedgim sonucu hala almadým saçlarýmý yaglandýrdý dükmeyi durdurmadý cilde olabilir faydasý var ama saçýma bir faydasýný göremedim

PessimistStylaz
Insallah bu yorumlar fake degildir sakata qelmeyiz umarým ! bu hafta sonu bakýrköydeki eczaneden alýcam sabunu bakalým ne olucak

Halide
ben iki çeþidi de kullandým. bana zeytinyaðý yoðun çeþit iyi geldi. genel olarak cilt problemim yok. ama biraz kuru sayýlýr.hem daha iyi temizlendiðimi hiisediyorum.þampuaný ve vucut jelini banyýomdan kaldýrdým. sonuç olarak doðallýðýndan eminim. çevremdeki herkese de tavsiye ediyorum .

fas
sivilceye iyi qeliyomu deneyen warmý

nur
ben 3gündür kulanýyorum saolsun bi arkadas gönderdi bana çok memnunun hem cildim hem saçalrým parladý çok tavsiye ederim

Bestami Fethullah   

 Sabununuzu kullandým. Kokusu muhteþem. Diðer sabunlardan farklarý: Rengi herzaman ayný (diðerlerinde hafif bir kararma felan oluyordu), 1 hafta yüzümü sizin sabununuz ile yýkadým sivilce dolu idi yaklaþýk 1 hafta sonra sivilcelerim farkedilecek kadar azaldý. Þuan farklý sabun kullanýyorum yine meþhur felan denilenlerden. Ayný temizliði yine yapýyorum ama sivilcelerime bir faydasý olmadý. Tesadüf olamaz.

Ürettiðiniz ve bizlere sunduðunuz için çok teþekkür ederiz :):):)

hamit çalýþkan
sabununuzla tesadüfen internette araþtýrma yaparken karþýlaþtým. benim denemediðim þampuan ve sabun kesinlikle kalmamýþtýr. benim de sorunum saç problemlerim vardý yani saçýmda kaþýntý, kepek dökülme ve yaðlanma vardý. her þeyi denediðim için birde bunu deneyelim dedim, sonuçta ne kaybedecektim ki!.. deneme amaçlý sizden 1 kalýp aldým ve inanamadým daha iki yýkamada kepeði, kaþýntýyý ve dökülmeyi kesti. sadece yaðlanma kaldý inþ. onuda ileride geçirir. açýkçasý bu kadar iyi olabileceðini tahmin etmiyordum. valla þimdi þampuanlarýn tümünü çöpe atacaðým ve kesinlikle bundan baþka bir ürün kullanamam ve sizden ricam ne olur bu sabunun kalitesini bozmayýn. bu sabunu herkese kesinlikle ve kesinlikle þiddetle tavsiye ederim. sabunun farkýný kullanýnca anlarsýnýz.

sosyete
defne sabunu oldukca faydalý annem yýllrdýr kulanýyo ve asla vazgecmez

Clup Mix
Ankarada Nerden Bulabilirim Bu Sabunu ?

yakup özdemir
meraba,bende bu ürünü kullanan arkadaþlar gibi inanmamýþ abartý bilgiler olduðunu sanmýþtým. sabununuzu kullandým,size teþekkür borcum var. öncelikle ön yargý ile yaklaþtýðým için üzgünüm.çünkü biz türk milleti olarak kandýrmaya ve kandýrýlmaya alýþmýþýz.ne yazýk ki herkes para peþinde.insan saðlýðýný düþünen yokki!.

suavi
sabunuzu sivilcelerim için kullanýyorum çok memnunum. saçým içinde kullanmaya baþladým .hiç bir þikayetim kalmadý diyebilirim.

yeþim
sabunu birkaç kez kullanmama raðmen büyük faydasýný gördüm. saç dökülmesi durdu, diðer zeytinyaðlý sabunlar gibi matlaþtýrmýyor, kolay taranýp þekle giriyor.teþekkürler. umarým ayný kalite ve standartta devam edersiniz.

Ardýç
Sabunlarýnýzýn Çok Kaliteli Olduðuna Ýnancým Tam Yalnýz Fiyatý Çok Yüksek Uygun Fiyatlarla Heryerde Bulabilirsek Sabunlarýnýzý Kullanmayý Ýsterim Saygýlar

taner
bende almak istiyorum yorumlarda iyi.denemekde yarar var en azýndan kimyasal bir þey yok

sungur ateþ
sabununuzu yeni kullanmaya baþladým .þimdilik çok memnunum.kalitenizin bozulmamasý dileði ile.teþekkürler.

hüseyin çebi
defne sabununuzun olaðan üstü bir doðallýðý var.memnunun olarak kullanýyorum.faydasýnýda görüyorum. daha çok piyasada rastlayabileceðim sabun olmasýný istiyorum.

eda
ben yeni kullanmaya baþladým umarým iyi bir sonuç elde ederim pek umudum yok ama bakcaz

alev sara
merhaba öncelikle sizlere tþk ederim böyle saf doðal sabun bizlere sunduðunuz icin kullandým cok memnun kaldým herkese tafsiye ederim

Hatice
Bende bu sabunu kullandým. Daha önce çok çeþitli defne sabunlarý da kullanmýþtým ama saçýmý keçe gibi yapmýþlardý. Ýnternetten araþtýrarak bu markaya ulaþtým. Çok güzel bir sabun.Ýlk bir iki kullanýmda bile saçý yumuþacýk ve parlak yapýyor. Yaðlanma sorununu hemen kesti. Bence bu sabundan hiç kimsenin þikayetçi olmasý mümkün deðil.Lütfen üretici kaliteden taviz vermesin.

candemir
kardeþim sizlere sabununuzun kalitesinden ötürü teþekkür ediyorum.bu sabun piyasada rastlayamayacaðýmýz   türden bir sabun.allah sizler gibi insanlarý tüketmesin.iþlerinizde baþarýlar dilerim.sevgiyle kalýn.

hale arpacý
ben belki doðal üretimlere ancak ve ancak yurt dýþýnda rastlamýþýmdýr,fakat sizin ürününüzü görüp kullandýktan sonrada evet bizim ülkemizdede hala bir yerlerde dürüst ve kaliteli üretim yapýlabiliyormuþ dedim.yürekten kutluyorum sizleri.yüce insanlar ancak bu kadar  içten,samimi ve dürüst olabilirler.saðolun var olun. tüm insanlýðý yararlý ve faydalý üretimlere davet ediyorum.hepimiz daha vicdanlý olalým.insanlýðýn kolay var olmadýðýný düþünelim.sevgiler türkiyeye. 

TANER ELÇÝ
sabununuzun kaliteli olduðunu bende düþünüyorum.sonucundan bende memnunum.

fatma
merhaba bu sabunu eczanede bulmak gibi bir imkanýmýz var mý? benimde saçým dökülüyor ve ciddi þekilde çok ince bende kullanmak istiyorum fakat fiyatýný sizin içinde sorun olmayacaksa öðrenebilir miyiz? teþekkür ederim,SAYGILARIMLA...

SEDA
DEFNE SABUNU SAÇ DÖKÜLMESÝNE DE ÝYÝ GELÝYOR

yasemin
defne sabunu çok eski bir tarihi var.ben antakyada büyüdüm ama antakyalý deðilim  þuan trabzonda otuyorum ve buraya getitiyorum süper.ve heryerde bangýr bangýr dogallýk diye insanlar safý bulmaya çalýþýyor .üretenden allah razý olsun

ESRA DAÐAYNASI
2007 yýlýnda internetten tesadüfen bulduðum sitenizden sabunlarýnýzý getirttim ve ozamandýr kullanýyorum saçlarým çok dökülüyordu dökülmesi durdu ve daha hacim kazandý þampuaný býraktým çevremdeki herkese de tavsiye ediyorum böyle doðal bir sabun ürettiðiniz için teþekkürler

mahir
sabununuz mükemmel boyutta. ailemde bende çok memnunuz. ama kendinizi tanýtmýyorsunuz.reklamýnýz hiç yok kardeþim.

funda
eþimin saçlarýndada siyahlaþma ve saç sayýsýnda çoðalmalar görüyorum.ve þaþýrýyorum.aslýnda oda çok þaþýrdý.sizin sabundan baþka hiç bir sabunu ve þampuaný kullanmýyor.çok da memnun.onun ve benim memnuniyetimi belirtmek istedim. önceleri inanmadan kullanmýþtýk ama þimdi faydalý ve yüzde yüz organik ürün olduðuna inanarak kullanýyoruz.çok teþekkürler.bu arada bu yazdýklarýmýn tamamý doðrudur.herkes bu sabunu kullansýn.birde eþiminayak parmak arasýndaki kaþýntýyý da durdurdu.vücudumuza inanýlmaz yumuþaklýk verdi. bunlar bir kýsmý idi.bu arada gittiðim kuaförler saçýmýn çok bakýmlý ve yýpranmamýþ olduðunu dile getiriyorlar.bende sizin sabunun dýþýnda hiç birþey kullanmýyorum.çok teþekkürler.

ömür
sabunun kokusunun güzel olduðu gibi,sonucundanda çok memnunum.baþarýlý çalýþmalar.

Nesrin

kesinlikle birkez kullanýn harika tertemiz saçlarýnýz oluyor

 

Ayþe

bende yaklaþýk 1aydýr kullanýyorum ama býrakcam sanýrým saçlarýmý cok kötü yaptý birbirine giriyo bidahada dolaþýðý acýlmýyo yorumlara da bakarak aldým hiç bitane olumsuz biþey yok buda cok tuhafýma gitti bi tek bana mý kötü geldi acaba

 

emine

ben bu sabunu ankarada nerede bulabilirrim acaba

 

cemre

ben izmirde yaþýyorum.sabununuzun kaliteli olduðunu komþumdan duymuþtum.ondan bir kalýbýný istedim.denemem için verdi.sabununuzun bir harika olduðunu gördüm. bende en kýsa zamanda sabununuzdan isteyeceðim.vesizleri tebrik ederim.

 

Bilge

her þey var bir fiyat yok..

 

çaresiz

yýllardýr saçýmda  kepek dökülme yaðlanma problemim var hiç bir þampuanýn faydasý yok defne sabununun gerçekten faydasý var mý aktarlarda 1,5 lira bunlar sahte mi

 

nur

merhaba defne sabununu ibrahim saraçoðlundan duydum yeni kullanmaya baþladým umarým saçlarýma iyi gelirde bende bunu sizinle tekrar paylaþma imkaný bulurum hoþçakalýn

 

Demet

saçlarým kývýrcýk olduðu için sabun kullanmakla ilgili tereddütlerim vardý. pahalý þampuanlardan bile daha iyi sonuç aldým . sonuca çok þaþýrdým. bundan sonra kesinlikle sürekli defne sabunu kullanacaðým. cildimin ve saç diplerinin nefes aldýðýný hissediyorum. ayný zamanda arýndýrýcý etkisini bunun yanýnda nemlendirici etkisini de hisettim.

sizlere teþekkür ediyorum bu þifaya vesile olduðunuz için.

 

yasemin sipahi

sabununuzdan her yönden memnunum.teþekkürler.

 

hatice (maviþ)

slm benim saçlarýmda egzama ve kaþýntý var sizin sabunlarýnýz iyi gelirmi ne olur iyi geliyorsa allah rýzasý için yorum yapýn allaha emanet olun

 

vusale

meraba  benim  saclarim  cok  dokulur  ne olar  yardim  edin  28  yashindayim

 

uður emol

slm sayýn münever haným ben sabununuzun saçlý derimdeki tahriþe ve egzemaya iyi gelip gelmediðini öðrenmek istedim her kim kullanmýþsa umarým bende memnun olurun allah rýzasý için en kýsa zamanda bna msj atmanýnýzý isterim allaha emanet olun kurbanýnýz olayým yorum yapýn size inanýyor güveniyor baþarýlarýnýzýn devamýný diliyorum.

 

uður emol

her kullanan memnun kalmýþ umarým bende memnun kalýp arkadaþalarýma tavsiye ederim saçlý derimdeki tahriþ ve egzamaya inþallah iyi gelir siz ne dersiniz.iyi geliyomu bu hastalýklara ve bu hastalýk için arayýp iyileþen varmý allaha emanet olun.

 

merve

sabun gerçekten bir harika 2 hafta da bile saçlarým da cok deðiþim oldu herkese tavsiye ederim emeðiniz için teþekkürler.......

 

Ozzyboy

Saçlarýmda ki kepek ve yaralardan dolayý kullanmadýðým þampuan ve sabun kalmamýþtý,tesadüfen sitenize ulaþtým,sabununuzu aldým  ve sonuç gerçekten mükkemmel,kepekten eser kalmadý,yaralar da geçti ,doktorlarýn verdikleri ilaçlar týrý výrý,bu sabunu kesinlikle öneririm,ayrýca kokusuda þahane.Size çok teþekkür ederim. ama tek ricam ürününüzün kalitesini bozmayýn... Saygýlar:)))

 

Yasemin

sabununuzdan çok memnunum sizlere teþekkürler

 

hayrettin
yurt disina sabun gönderiyormusunuz.

 

Erdal
defne sabunu kac gram oldugunu göremedim ,birde faza siparis ederse müsteri fiyatta uygun indirimler yaparmisiniz

 

ebru
ya ben hiç kullanmadým yüzüme çok ilaç kullandým ve çok tahriþ oldu bunu tavsiye ettiler sivilce için ben de sipariþ ettim deneyeceyim inþallah iyi gelir

 

leyla
bende 2 kez kullandým ve saç dökülmesinde etkisini gördüm. ciddi þekilde azalma var. kullanmanýzý tavsiye ederim. saçý sertleþtiriyor ama daha sonra yumuþacýk yapýyor. þampuanla birlikte kullanmanýzý tavsiye ederim.

 

Mert GÜL
Merhabalar.Ben defne sabunu kullanmaya daha yeni baþladým.Fakat yýkama sonrasýnda bir ferahlýk hissettiriyor.Yüzümdeki sivilcelere de sanki iyi geliyor gibi.Daha da kullanacaðým.Artýk þampuan gibi þeyler yok.Sadece defne sabunu var benim için.Keþke daha önceden alsaydým defne sabunu.Bu arada sabunu aldýðýmda sabunun içinden damar gibi tabakalar olduðunu gördüm.Bu da bir doktorun(çok güvenilir)hakiki sabun tarifine aynen uyuyor.Çok teþekkür ederim dürüstlüðünüzden ötürü

 

Mert GÜL
Ýlk sipariþ verirken þampuaný býrakacaðýmý söylemiþtiniz.Ve dediðiniz gibi artýk þampuan kullanmayý býraktým.Sabun harika.Doðal ve saçlara çok faydalý.Yüzdeki sivilceler için de çok iyi geldi.Böyle bir sabun ürettiðiniz için çok teþekkür ediyorum.Dilerim nesilden nesile aktarýrsýnýz bu ustalýðý

 

süleyman
sabununuz mükemmel kalitesini bozmamanýz temennisi ile iyi çalýþmalar.

 

sogutlu kenan
Kullanmaya basladýgýmýn ýlk haftasý sac dokulmem durdu.ALLAHcc. sýzden razý olsun.Durust ve kalýtenýz ÝNÞALLAH degýsmez. SAYGILAR.

 

lale

ben daha önce kullanmadým. fakat çok yararlý olduðunu duydum.ancak bu sabunun sahtesi ve hakikisi varmýþ.sizce bunu nereden bulabilirim.nerelrde satýlýyor hakikisi? bana yardýmcý olurmusunuzz arkadaþlar þimdideden teþekkürler . . . :)

 

mehmet guler

antakya defne sabunu cok güzel fakar saçý sabunladýktan sonra yýkama esnasýnda rahat durulanamýyor sert oldugundan önerileriniz nedir

 

emre

bende kullansammý diye tereddütte kaldým ne diyosunz arkadaþlar bu iþe.

 

TUNASOY

ARKADAÞLAR DÝKKAT HERÞEYÝN SAHTESÝ OLDUGU GIBI HATAY SABUNU / ANTAKYA DEFNE SABUNU ADINI KULLANAN PEK ÇOK SAHTEKAR TÜREMÝÞ DURUMDA.
TAHÝR ÇELÝKKAYA ANTAKYA DEFNE SABUNU MARKALI OLANDAN ÞAÞMAYIN.. BENDE EGZAMA VAR . ÇOK DENEDÝM,ÇOK YANILDIM.

BU SÝTE EN GÜVENÝLÝR OLAN.
TECRUBELERÝME ÝNANMANIZI TAVSÝYE EDERÝM.BANA DUA EDERSÝNÝZ :)

 

necla

4 yýldýr bende Tahir Amcanýn sabunlarýný kullanýrým .yorumlarý okudum, benim gibi çogunlukla herkes memnun.bütün aile bebeðim dahil Tahir Çelikkaya üretimi dýþýnda sabun kullanmam.kimseye de tavsiye etmem.yýkandýðýnýz su çok kötü bir su deðilse saçlarý asla sertleþtirmiyor. banyonun sonunda isteyen azcýk sac kremi kullanabilir .

 

alperen

yok böyle bi sehir çan sesleri ezana karýþýyor her medeniyetin bulusma noktasý dünyayý gezdim böy le bi yer görmedim

 

onur

burada satýlan sabun kesinlikle kaliteli.hem kokusu güzel hem saçý yumuþacýk yapýyor.dökülme tam durmasada azalttý diyebilirim...birde saçýmý iyice durulamama raðmen saç derimde sabun artýðý kalýyor.sebebini bilen arkadaþlar varsa yardýmcý olursa sevinirim..

 

doga
cok iyi sabun gercekten

Baha Toprak
bende çok memnunum 

AYÞE ALKIN
HÝÇ OLUMSUZ YORUM YAPILMAMIS.DÝKKAT ÇEKÝCÝ

CEM YUCA
ÝSTANBUL SÜLEYMANÝYEDE BULUNAN YEÞÝM ECZANESÝNDEN SÝPARÝÞLE YARIN ÝNÞALLAH ALIP KULLANACAÐIZ. iNÞALLAH MEMNUN KALIRIZ.

dadas
herkese slm arkadaslar bende arkadasim sayesinde bu sabunu kullandim ama farkettimki kullandigimda ayak parmak aralarimdaki kasitiyi yani mantari iyilestiriyo benden herkese tavsiye

A.LATÝF BOZKURT
Ürünün kalitesine diyecek yok ancak,sabunlarýn gramajý belirtilmemiþ.
Bu durum tüketicide tereddüt ortaya çýkarabilir.

murat
ben sabunu ilk araþtýrdýðýmda bu kadar güzel kaliteli ve doðal olacaðý aklýma gelmezdi çünkü saçlarým yaðlý olduðu için denemediðim þampuan ve sabun kalmadý verdiðim harcadýðým paralara koli koli bu sabundan alýnýrdý bayaðý saç kaybettim bu sabun diðer sabunlarla þampuanlarla kýyas dahi edilemez çünkü ilk kullandýðýmdan itibaren saf kalite olduðunu görüyorsunuz sabun saçlarý matlaþtýrýr keçeþtirir kepek yapabilir hele þampuan kullanýpta sabuna geçmek saçý alýþtýrmak çok zordur ama bu sabunda böyle þeyler yok ilk yýkamada görüyorsunuz farký þampuanlara ve diðer sabunlara kalitade on basar hiç çekinmeden kullanýn derim saçýnýz nasýl olursa olsun ben özellikle yazdým benim gibi kullanmakta tereddütü olanlar için bu sabunu ilk yapmaya baþlayandan ve bu kaliteyi koruyan üretiminde katkýsý emeði olan herkese sonsuz teþekkürler ALLAH razý olsun hepsinden baþarýlarýnýn devamýný dilerim

þirin
nerelerde satýldýðýnýda belirtseydiniz rahatlýkla alsaydýk sahtelerinden bahsediliyo hakikisini nasýl bulucaz?

FATMA
saç dökülmesini gerçekten durduruyormu ?ben yüzüm için kullanýyorum memnunum ama saçýmda denemedim.

yuce rabbýmýn kuluyum
ben antakya dogumluyum memlekettým cok sevýyorm  hepýýz býr gun ölecegýz býlmedýýmz o kadar cok sey varký arastýrmak lazým

sýrma saç soner
defne sabunu bi harika ya saçlarýmda mucize yarattý allah yapanlardan razý olsun nedeyim baþkasmöylenecek bi söz yokki muhteþem.

 sevil
Merhaba kapýda ödemeli sistemle de satýþ yapsanýz keþke...

nursel
bu harika sabundan bende aldým gerçekten çok güzel burda yazýlanlarýn hiçbiri abartý deðil bundan sonra ne kendimde nede çocuklarýmda bu sabundan baþka biþey kesinlikle kullanmayý düþünmüyorum gözünüz kapalý güvenle kullanabilirsiniz saç için yazýlanlarda doðru saçlarýmý çok güzel yaptý yumþacýk parlak ve dolgun.

 

Meral ELYAS

Defne sabununuzu kullandýktan sonra saçlarýmýn daha parlak,canlý ve en önemlisi saç dökülmemin azaldýðýný gördüm.Ürününüzü herkese gönül rahatlýðýyla tavsiye ediyorum. Teþekkürler...

Sedat Güney

2 yýldýr antakya defne sabunu kullanýyorum çok memnunum.defne sabun üreticilerine ve çalýþanlarýna teþekkür eder herkese öneririm

sibel
ben kullanýyorum ama saçým yaðlandý daha çok...

yusuf
saçýmdaki yaðlanma sorunu bide yüzümdeki yaðlanma sorununuu çözdü mucizevi bi sabun ürettiðiniz için çok teþekkürler.

sema yüncü
sabununuzu kullandým,çok memnun kaldým,sizlere çok teþekkür ederim.baþarýlarýnýzýn devamýný dilerim.

turkosh
valla ben hic kullanmadim,zor bulunuyor galiba,ben Bakude yasiyorum,cok isterim,ayrica sivilcelere iyi geliyormus.ben bulsm kullanicam.

bahar çetin
sabununuzdan çok memnunum.baþarýlar diliyorum.

yaren
sabununuz kargoyla hemen elime geçti.mis gibi kokuyo,teþekkürler.

ismail deniz
balýkesirden yazýyorum sizin ürünlerinizi balýkeside nereden bulablirim

Uludað Üniversitesi Öðr.Görevlisi
Tahir çelikkaya defne sabununu internette tesadüf eseri buldum. Þampuanlarda kullanýlan kimyasallarýn faydadan çok zararý olduðunu düþünüyor ve alternatif arýyor iken Tahir Çelikkaya defne sabunu ile tanýþtým. Kullanýcý yorumlarý da sipariþ vermemde etkili oldu.Münevver haným üründen 1 adet sipariþ verirken tekrar görüþeceðiz dediðinde çok iddialý gelmiþti.. Fakat haklý çýktý ve sipariþ vermiþ olduðum 6 lý defne sabun paketi bugün elime ulaþtý..Kesinlikle daha önce kullandýðým defne sabunlarý ile mukayese edilmeyecek kadar kaliteli bir ürün. Doðal, kokusu mükemmel..Saçlarým belirgin bir þekilde kalýnlaþtý ve sýklaþtý..Artýk defne sabunu hayatýmýn bir parçasý....

tuðba

bana eczacý bayan önermiþti hangi cilt ürünü iyi diye sormuþtum elimde bir tane var ama sizden almak istiyorum en yakýn zamanda Hataylý'yým aslýnda ben de

 normal   

bende kaþýntý ve kepek yaptý bu sabun maalesef.

sevgi

slm bende defne yapragi sabunu kullaniyorum ve cok memnunum

LEVENT

Sabunlarýnýzýn, Dökülen saçlarý yeniden çýkarma olasýlýðý varmýdýr. 

hasret 

bu sabunu nerde bulabilirim benim saclarim cok dokuluyor umarim iyi gelir

gunay 

ben azeriyim hakkinizda okudum ama sabunu nasil elde ede bilirimki cok ihtiyacim var benim 

Yýlmaz Alagöz

saçýmda egzema var.Mahmutpaþa daki eczaneden  bir tane defne sabunu aldým.3 hafta sonunda: Kaþýntýyý karþý iyi geliyor.Ama derinin kabuklanmasý ve saç  dökülmesine karþý etkisini maalesef göremedim.2. ay sonunda yine gözlemimi aktarýrým. 

Gülay

Ýki seneye yakýn bir süredir Antakya defne sabununu kullanýyorum.Çok,çok memnunum.Herkese tavsiye ediyorum.

tnrbcksz

kesinlikle ilk kullanýmdan itibaren saçlarýnýzdaki farký farkedeceksiniz..

cem

Ben bu sabundan deneme amaçlý bir tane sipariþ verdim. kargo ücreti ile birlikte yaklaþýk 12 tl ödedim. ancak hiç bir verim alamadým. Öncesinden kullanmadýðým þampuan, sabun kalmamýþtý. dökülme ve kepeðe çözüm bulamýyordum. bu sobunu yaklaþýk 1 ay sürekli olarak kullandým(bu sabun haricinde hiç bir þey kullanmadým) ancak hiç  bir verim alamadým. Sabunu ilk kez kullanacaklar için ne kadar etkili olur ama ben verim alamadým. karar size ait.

sena 

saçlarým cok karýþtý tarayamadým

izabell

ben de istiyorum su sabundan bulgaristan da varmidir acaba bende istiyorum benim de saclarim dokuluyor tesekuler sifali sabun

nata

ben bu sabunu hic kullanmadým eger biri kullandýysa banada tavsiye versin tesekkür ederim

Serkan - istanbul

kimyasal içerikli þampuanlar saçýma hem zarar veriyordu hemde kepeðe karþý etkisizdi..Defne Sabunu hem faydalý,hem doðal hemde besleyici..iyiki Defne sabunuyla tanýþmýþým..Hatay'a sevgiler..

adnan

ürünleriniz gercekten cok faydalý ýnsan saglýgýna verdýgýnýz deger ürünlerýnýzden daha onemlý kýlýyor gercekten cok faydasýný gordum ýyý nýyetýnýz ýcýn tesekkurler hatay'a selamlar ...

adnan

SABUNUNUZ GERÇEKTEN ÇOK KALÝTELÝ ÝLK KULLANDIÐIMDA BUNU GÖRDÜM KEPEK SORUNUM KALMADI AYRICA SAC DOKULMESINIDE AZALTI YUZUMDEKI SIVILCELER AZALDI SIZE COK TESEKKUR EDER KALITENIZIN SUREKLI OLMASINI DILERIM ALLAH RAZI OLSUN SÝZDEN

BATMAN MESS ERKEK KUAFÖRÜ 

BEN MEHMET. BÝR KUAFÖR OLARAK DEFNE SABUNUNUZU KULLANDIM VE COK MEMNUN KALDIM. KULLANMAK ÝSTÝYEN ARKADAÞLARIMA KESÝNLÝKLE TAVSÝYE EDERÝM FARKINI GÖRECEKSÝNÝZ. BU ARADA TAHÝR ÇELÝKKAYA AÝLESÝNE VE ÇALIÞAN PERSONELLERÝNE GÜVENÝM SONSUZ . ÝLGÝLERÝNDEN DOLAYI TEÞEKKÜR EDERÝM.

 

sena

saçlarým cok karýþtý tarayamadým

izabell

ben de istiyorum su sabundan bulgaristan da varmidir acaba bende istiyorum benim de saclarim dokuluyor tesekuler sifali sabun

nata

ben bu sabunu hic kullanmadým eger biri kullandýysa banada tavsiye versin tesekkür ederim

þulem..ezra

bu defne sabunu babam eve bürsürü getirdi ama daha kullanmadým saçý yýkadýktan sonra koku veriyormu ve sivilcelere iyi geliyormu

 Yýlmaz Alagöz

Ýkinci ayýn ortasýnda bu sabunu kullanmayý býraktým.Egzema vardý saçýmda.Saçýmdaki kaþýntýya iyi gelmesine raðmen saçým aþýrý dökülmeye baþladý.Ama yine de sabunun faydalý olup olamamasý kiþiden kiþiye deðiþir.Denemekte fayda var.

ilknur

en kýsa zamanda sabununuzu almak istiyorum kullananlar çok memnun lütfen kayseride de bir subeniz olsun insan saðlýgýna önem verdiginiz için çok teþekkür ederim.

 Ekrem Gursoy

Sahip oldugu niteliklerle uluslararasi piyasalarda aranan bir urun olma potansiyelini kendinde barindiran bu yoresel sabunumuzun tanitimi icin yaptiklarinizi takdirle karsiliyorum.

Bu cabalariniz ayni zamanda "Antakya"mizin da tanitimini saglamakta. 

Basarinizin devamini dilerim!

 Þ.Kara

ödeme mal tesliminde yapýlsa daha iyi olmaz mý bankaya gidicem para yatýrýcam iþi zorlaþtýrýyor

 koruma 

arkadaþlar aranýzda bu sabunu yaðlý saçlar için kullanan var mý?spariþ verdim ama daha denemedim.bilgilendirirseniz sevinirim.

 Cem Akdogan

Almanyada yasiyorum ve hayalimde hep cocukluk donemlerimde Antakya'da rahmetli anneannemin bizleri yikadigi ve kokusunu dun gibi hatirladigim defne sabunu kalitesinde sabun bulmakti.Yurtdisinda oldugum icin gelen giden akraba es dosttan bana gercek defne sabunu getirmelerini rica ediyordum.Ancak her defasinda defne sabunu ile alakasi bile olmayan sahte sabunlar geciyordu elime.En sonunda nasip oldu kendim Antakyaya geldim ve burayi buldum.Kimsenin bana inanma zorunlulugu yoktur ancak bu insanlarin sundugu defne sabunu beni bir cocuk gibi sevindirdi.Iste size gercek defne sabunu.Arayanlara Almanya'dan duyrulur. Bundan sonra en iyi musterilerinizden biriyim.Sizlere yaptiginiz islerde hayirlar ve babaniz Tahir Celikkaya'ya Allah'tan rahmet diliyorum.

 KADÝR05

Sabununuzdan çok memnunum.emeði gçenlerden Allah razý olsun...tamamen doðal...

 ERKAN TOPAL

BENÝM YOÐUN SAÇ DÖKÜLMESÝ VE KEPEK SORUNUM VAR. BÝR ARKADAÞIM DEFNE SABUNU ÝLE BÝRLÝKTE , HAFTA DA BÝR DEFNE YAÐI KULANDIÐINI SÖYLEDÝ. BENDE SÝZDEN ALACAÐIM SABUNLA BERABER YAÐI DA KULLANMALIMIYIM. KULANILACAKSA SÝZ ÜRETÝYORMUSUNUZ

 ezel_yusuf

sabunuz reklam yapmak gýbý olacak cok kalýtelý ve dogal artýk saclarým dokulmuyo kendý kendýme kel oldugumu dusunmuyorum artýk tskkk..

Kývýlcým UZUN

7 yýldýr saç dökülmesiyle ilgili büyük bir sornum  vardý ...Almanyalardan ilaçlar mý getirmedim tonlarca para mý saçmadým eczanelere....Sonunda internetten size ulaþtým ve sabununuz 2.yýkamada kesit dökülmeyi inanamadým...Çünkü benim saçlarým akar gibi dökülüyordu...Bati ilk gün keçe gibi oldu..Alýþýr dediler..Ve durulama suyuna elma sirkesi katýyorum..Harika yumuþak parlak ve dökülmeyen saçým var...hatýrlarsanýz kaþ ve kirpiðimde dökülmüþtü...Onlara da sürüp bekletiyorum...Teþekkür ederim...Babanýzdan kalan bu armadaðanýn size bol kazanç bize de þifa getirmesi dileðiyle...

EROL SÖNMEZ(KONYALI)

ÖNCELÝKLE ÞÝRKET YETKÝLÝLERÝNDEN MÜNEVVER ÇELÝKKAYA HANIMEFENDÝYE ÇOK ÇOK TEÞEKKÜR EDÝYORUM SAYGILARIMI SUNUYORUM SABUNUNUZ TEK KELÝMEYLE HARÝKA BEN ANTAKYA SABUNU DÝYE FARKLI ÜRÜNLER KULLANMIÞTIM AMA SÝZÝN SABUNUNUZ GERÇEKTEN DEFNE SABUNU ZATEN ÝLK YIKAMADA FARKI GÖRÜYORSUNUZ ÝLK EVE GELDÝÐÝNDE KUTUYU AÇAR AÇMAZ EVÝN ÝÇÝNÝ BÝR DEFNE KOKUSU SARIYOR SÝZLERE HELAL OLSUN DÝYORUM VE BU ÜRÜNDE EMEÐÝ GEÇEN HERKESDEN ALLAH(CC) RAZI OLSUN  

 GÖKHAN YÜKSEL

Ürününüz tek kelimeyle Harika bi haftadýr kullanmama raðmen çok farketti saçlarým ipeksi bi görünüm aldý uzun süre araþtýrmadan sonra sizde karar kýlmýþtým  lanet olsun o þampuanlara çevremdeki herkese ürünlerinizi tavsiye ediyorum herþey için çok teþekkürler... DENEYÝN ARKADAÞLAR PÝÞMAN OLMAYACAKSINIZ

 tugba

bende siparis vereceyim yurt disinda yasiyorum yorumlar hep iyi yonde insallah bende memnun kalirim.

ali

kepek ve dökülme sorununu çok güzel çözüyor saçým biraz uzun ve þekle girmez oldu orjinal görüntüsü bozuldu gibi birþey uzun saçlýlar yýkadýktan sonra görecekleri þeyler hoþlarýna gitmiyebilir

servet

benim saçlarým çok kötü dökülüyordu hangi sabun olursa olsun ve hangi þampuan olursa olsun ve eczanede biyoksi diye ilaç var onuda kullandým bir türlü fayda etmedi ancak saça zarar vermekten baska faydalarý yok artýk hiç biþeye inanmýyordum bir arkadaþým defne sabunu bana tavsiye etti  ve defne sabun aldým 5 tly ve çok faydalý geliyor saçlarýmda ne dökülme nede kepek kalmadý DEFNE sabunu herkese tavsiye ederim

ayse 

coooooook guzel bir sabun.

efsane

meraba ben sabununuzun hastasýyým fakat nedendir bilmem bayaðý kullandýktan sonra saçýmýn derisinde kýzarma oldu acaba içindeki tuzdan olabilirmi saça tuzun zararý varmý çünki defne vezeytinyaðý saça çok faydalý geriye bir tek tuz kalýyor araþtýrabilirmisiniz bu konuyu halbuki çok süper bir sabun doðal ama anlayamadýn ben içindeki tuzdanmý diye þüphelendim teþekkürler cevaplarsanýz beni memnun edersiniz çünkü böyle doðal bir sabundan vazgeçmek istemiyorum  

özgen

deneyceðim inþ.bakalým.baþka markadan alþmýstým cok hosuma gitmedi

EROL SÖNMEZ(KONYALI)

ÖNCELÝKLE ÞÝRKET YETKÝLÝLERÝNDEN MÜNEVVER ÇELÝKKAYA HANIMEFENDÝYE ÇOK ÇOK TEÞEKKÜR EDÝYORUM SAYGILARIMI SUNUYORUM SABUNUNUZ TEK KELÝMEYLE HARÝKA BEN ANTAKYA SABUNU DÝYE FARKLI ÜRÜNLER KULLANMIÞTIM AMA SÝZÝN SABUNUNUZ GERÇEKTEN DEFNE SABUNU ZATEN ÝLK YIKAMADA FARKI GÖRÜYORSUNUZ ÝLK EVE GELDÝÐÝNDE KUTUYU AÇAR AÇMAZ EVÝN ÝÇÝNÝ BÝR DEFNE KOKUSU SARIYOR SÝZLERE HELAL OLSUN DÝYORUM VE BU ÜRÜNDE EMEÐÝ GEÇEN HERKESDEN ALLAH(CC) RAZI OLSUN     

ozgun 

Benimde saclarim boyadan yiprandi birsuredir boyamiyorm bende siparis verip deneyecegim umarim memnun kalirim,insanlar artik kimyasallari degil eskiye donusu dogalligi tercih ediyor

ozgun

Boyali sacta denedinizmi

ali

gerçekten çok güzel bir sabun ve saç dökülmesini durduryor

GÖKHAN YÜKSEL

Ürününüz tek kelimeyle Harika bi haftadýr kullanmama raðmen çok farketti saçlarým ipeksi bi görünüm aldý uzun süre araþtýrmadan sonra sizde karar kýlmýþtým  lanet olsun o þampuanlara çevremdeki herkese ürünlerinizi tavsiye ediyorum herþey için çok teþekkürler... DENEYÝN ARKADAÞLAR PÝÞMAN OLMAYACAKSINIZ

Gümüþhane Ünv Arþ Gör-

Arkadaþlar bütün þampuanlarýnýzý çöpe atýn.Baþýnýzý masaj yaparak yýkayýn boynunuzu ve ensenizi de masajlayýn.yüzünüzü de yýkayýn 1-2 dk bekletin. yüzdeki sivilceler,saçtaki kepek,dökülme,yaðlanma,kaþýntý vs sorunlar 15 gün içinde düzelmeye baþlayacaktýr. Denedim oldu. Teþekkürler Çelikkaya Ailesi. 

nurettin 

bu güzel yorumlarý okuyunca bende sipariþ verdim.ve bugün sabah kullanmaya baþladým umarým bu güzel yorumlara bende güzel yorumlar yazarým...

layla

daha açýklayýcý yazarmýsýnýz paketlerde ürün adedi ne kadar birde yaglý saçlar için hangisi kuru saçlar için hangisi lütfen belirtin ......

layla

acaba güneydogu anadolu bölgesinden  diyarbakýrdan sipariþ versem kaç günde ulaþýr acaba?birde keþke kapýda ödemeleriniz olsa.....

uður

bu olaydan sonra böyle pahallý þeylere para harcamamayý öðrendim saçýmýn kimyasý bozuldu þekil almaz oldu dökülmeyi önledigi doðru ama görsellikte önemli bu sabunun üzerinde biraz daha çalýþma yapýlabilir en ucuz býttým sabunu bile  saçýmý kendi yaptý hoþçakalýn ...

sahip

ürünü kullanamadýk ama TAHÝR ÇELÝKKAYA yý rahmetle anýyoruz

 

acelya

selam. ben de defne sabununa basladým dun ýbrahým saracoglunun hatay dan gelen yuzde yuz dogal defne sabunu mukemmel kokusu kývamý. saclarýmyuzlerce dokuluyor cýldýyeye gýttým testlerýmde demýr sevýyem son derece dusuk cýktý. kan ýlaclarýný ýcmek ýstemýyorum demýr yapýcý besýnlere yoneldým. dun sabunla sacýmý yýkadým ama hala dokuluyor . defne sabubu dokulmeyý ne kadar zamanda kesýyor lutfen sabun kullananlar bu konuda yardýmcý olurmu yorumlarýnýzý beklýyorum

Sercan G.

Tahir çelikkaya defne sabunlarý kullandýðým en iyi defne sabunu.Yüzüm için kullandým cildimi çok güzel yaptý.Herkese tavsiye ederim.

aslankral

sabunu 3 aydýr kullanýyorum sonuç mukemmel.ayný kalitede devam etmesi ümidiyle teþekkürler...

 ilknur

sabununuzu nerden temin edebýlýrým

sevda 

slm bende bugun aldým deneyecegim yorumlarý buraya yazarým.

hatice keskin

SABUNU YAKLAÞIK BÝR AYDIR KULLANIYORUM BÜTÜN ÞÝKAYETLERÝN AZALDI KULLANMAYA DEVAM EMEÐÝ GEÇEN HERKESE TEÞEKKÜRLER 

geliþim üni.öðretim üyesi

Sabununuz çok kaliteli ve doðal insana þifa veriyor.Ýnþallah piyasadaki diðer ürünler gibi yapýnýzý bozmazsýnýz.BAÞARILAR...

mali

Benim saçlarým ince telli ve çok yaðlý defne sabunu iyi gelir mi acaba

 

ecz sry 

bu sabunu alýp denýcem yorumlara bakýlýrsa iþe yarýyor umarým saclarým eský halýne doner 

 

akyazýlý emrah

tek kelimeyle harýka bir sabun  

zehra akpýnar

bende kullandým ve çook memnun kaldým arkadaþým aracýlýðýyla sizin szbunlarýnýzla  tanýþtým artýk bütün arkadaþlarýmýz bu sabunu kullanýyruz çook tþk ederiz. 

cemile metin

gerçekten çook iyi geldi saçýma. aktarlardaki sabunlarýn gerçek olmadýðýnýda bu sabunu kullanýnca anladým çünkü onlar saçýmý döküyordu bu sabun ise nerdeyse hiç dökmüyo saçýmý.arkadaþlarýma da tavsiye ettim hepsi çook memnun kaldý.saçým dökülmediði gibi gürleþti çook samimi söylüyorum çook yararlý bir sabun. size çook teþekkür ederim.umarým her zaman görüþürüz.

doktor

henüz baþlamadým sipariþ verdim sabýrsýzlýkla bekliyorum

aslý

bende þuan sipariþ vverdim yüzüm yaðlý ve sonuç irtibariyle sivilceleniyor.inþ iyi gelir yorumlarýn etkisinde güvenerek sipariþ verdim.ürünümü sabirsýzlýkla bekliyorum.

Abdullah ÞAHAN

Ben yaklaþýk son 6 yýldýr þampuan kullanmýyorum ve berberim saçlarýmýn kuvvetli ve bakýmlý olduðunu her daim belirtiyor.Rahmetli anamdan bana hatýra kalan özelliklerinden biriside HAR sabunudur.Ben her insanýn kullanmasý gerektiði düþüncesindeyim.Ben her zaman kullanmaya devam edeceðim.

yaprak

o kadar çok ürün kullandým ki saçým için verdiðim paralarý düþünmek bile istemiyorum ama hiç birinden sonuç alamadým.buðün sipariþ verdim kullanýnca sonucu yazýcam

ekolojik

bu sabunu tesadüfen internetten buldum,iyi ki bulmuþum.önce yorumlarý okumuþ ve inanmamýþtým ama kullanmaya baþlayýnca çok memnun kaldým.saç derisindeki egzemayý bile geçirdi.herkese tavsiye ediyorum.

 hair dresser 

saçlarým ince telli yaglýydý ve aþýrý dökülüyodu acayipte bi kaþýntý oluyodu bi gün yýkamazsam .. anlayanlar bilir kullanmadagým ne konazol kaldý ne nizoral ne prozinc nede sedolin þampuan kaldý ..hepsini kullandým sonuç hüsran .. tesadüfen bu siteye denk geldim ve 1 adet deneme amaçlý sipariþ verdim .. münevver haným tekrar görüþücez dediðnde birazda þaþrmýþtým bu kadar büyük bi iddaaya ..çünkü sonuç hep hüsran oldgu için buda öle olucak sanýydum .. defne yaglý sabunum geldi ve ilk kullanýmda hissettim kalitesini .sabahlarý uykudan uyandýmda cildim çok yaglanýyodu ancak bu sabunu kullandým ve hiç bi yaglanma kalmadý .. herkese þiddetle tavsiye ederim ..  üreticelere tek tavsiyem kaliteyi bozmamalarý .. çok  teþekkürler

The P.

Ürününüzü 1 ay önce aldým. Þimdilik bir yan etkisini göremedim. Saçlarým kuvvetlendi ve hacimlendi. Kararsýz olan arkadaþlara öneririm. Kimyasal þampuanlar yerine doðal defne sabunu kullanmakta fayda var.

 

mehmet berk

18 yaþýndayým son iki aydýr (ekim-kasým) saçlarým aþýrý dökülmeye baþladý bu durum çok moralimi bozuyor. Sanýrsam mevsimsel olan birþey sonbaharda saçlar çok dökülür diyorlar ama   bunda kullandýgým þampuanýn da etkisi var sanýrsam. Arkadaþým defne sabununu önerdi; kullanýcam, bakýcaz.. inþallah iþe yarar :((

 

mine 

bu kadar muhteþem bir sabun ürettiginiz için çok ama çok teþekkürler

 

suzi

arkadaþlar benim saçlarým çok uzun ve þiddetli bir þekilde dökülmeye baþladý zeytinyaðlý sabun kullanýyorum kazýk gibi oldu saçlarým bu sitenin sabunu nasýl bilmiyorum çok fazlada güvenemiyorum kel kalacaðým diye çok korkuyorum yaaa sizce ne yapmalý ?

 

fatos

neden oranlarý birebir yazmýyorsunuz da yoðunluk olarak ifade ediyorsunuz,ben rakamsal oranlarý öðrenmek istiyorum %kaç defne yaðý var yogun defneli sabunda ???

 

tarýk  n

bu müthiþ sabunu üreten tüm firma yetkililerine çok teþekkür ediyorum.yaklaþýk 1 aydýr kullanýyorum deðiþime ben inanamadým acaba piskolojik olarak bu sabuna þartlandýðým içinmi diye düþündüm ama berberim ve ailem  çevremdekiler de olmak üzere saçlarýmýn gürleþmiþ olduðunu söylediler ben sabunu aldýðýmý kimseye söylemedim.saçýmda müthiþ deðiþiklikler oluyor.yalnýz biraz kepeklenme oldu sanýrým zamanla buda düzelir saçýn sabuna alýþma devresi olarak görüyorum.tüm okuyuculara caný gönülden tavsiye ediyorum.deneyen burakamaz inanýn.6

 

Pasa 34

Sabunlarinizi bende bugun itibariyle portakal eczanesinden aldým gercekten cok guzul Tahir celikkayaya cok teþekkür ederim 

 

ros

ben de tahir celik beye ve kýzana sonsuz teþekürlerimi sunuyor baþarýlarýnýn devamýný diliyorum piyasada sabun diye deterjan satýyorlar ama defne sabubu saf ve sahte karýþýmlar yok çok doðal zeytinyaðý defne yaðý ve tuz çok doðal dünya kadar para verdim kullanmadýðým þanpuan kalmadý defne sabununa baþladým herþeyi býraktým saçlarým pilatin sarý olmasýna raðmen kýrem kullanmýyorum þanpuanda býraktým defne sabunu defne yaðý kullanýyorum sonuç harika ince telli kimsal iþlemden zayýflayan saçlarým tahir çelik defne sabunuyla hayat buldu çok çok tþk ve 

 

salih atak

öncelikle selamlar.benim saçlarýmda da kýsa sürede yaðlanma sorunu var.2 günde 1 yýkamak zorunda kalýyorum.çeþit çeþit þampuan kullandým ama hiç bir etkisini görmedim.cildiyeye gittim kontrol bile etmeden kafasýndan þampuan yazýp yolladý ve sigorta karþýlamýyordu çok pahalý olduðundan da alamadým.eczaneye gittim orada saç derisi kontrolü yaptýlar ve saç derisi gözenekleri týkalýymýþ yaðlanma ondan kaynaklanýyormuþ.saç derisi için þampuan verdi 2 haftadýr kullanýyorum ama hiç bir etkisini görmedim.bir de yüzümü yýkayýnca aþýrý derece kuruma ve dökülmeler oluyor.karma cildim var.bu iki sorunum için defne sabunu kullanmayý düþünüyorum.ürününüzü nasýl alabilirim?siz sorunlarýma yararý olurmu?teþekkürler.

 

enes söyler

Kesinlikle mükemmel bir sabun. Saçlarýmdaki deðiþimi(1 yýl öncesiyle þimdi) rahatlýkla görebiliyorum . Saçlarým ince telli ve çok fazla dökülme vardý. Sabunu kullanmaya baþladýktan sonra dökülme durmuþ durumda.ayrýca saçlarým kalýnlaþmaya baþladý... Ve tabiki bu sabunu bizlerle buluþturanlara çok  teþekkür ediyorum. baþarýlarýnýzýn devamý diliyorum..

 

nurdan

merhaba öncelikle münevver hanýmýn yakýn ilgisinden dolayý teþekkür ediyorum sabununuz saç dökülmelerinde gerçekten çok etkili ve saçlarýn daha hacimli görünmesini saðlýyor tereddüt etmeden mutlaka kullanýlmasýný tavsiye ediyorum böyle kaliteli ürünleri bize sunduðunuz için teþekkrler.                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                               bünyamin erdal tosun
hiç olumsuz yorum yok yada fayda yada zarar görmedim diyen yok, herkes çok memnun, yorumlarýn hepsi yayýnlanmýyor mu diye düþünüyor insan...

esmerim

marketten aldým tamamen doðal yazýyor ama emin deðilim tabi sorum þu 10 senedir çüzümü bulunmayan stres kaynaklý cildimde kaþýntýyla meydana gelen yara ve izleri var hiç bir ilaç kaþýntýma ve yaralarýma fayda etmedi bu problemi yaþayýp bu sabunla çare bulan varmý

emine 
ürünlerinizi türkiyede daha geniþ alanda satsanýz bulamýyoruz. hatay defne sabunu alýyoruz bir bakýyoruz izmir de istanbulda üretilmiþ 

mert yýlmaz
bende kullanmak istiyorum ama içine hayvansal yaðlar karýþtýrýlýyor diyorlar. nasýl emin olabiliriz?

selda
Merhaba,

 Defne sabununun fiyatý biraz yüksek,ama özellikle kargo vs. ücreti eklenince bir sabun kadar fiyat çýkýyor.En azýndan ulaþtýrma konusunda biraz indirim olursa çok iyi olur,þuan alamýyorum bu sebeple.


Yaprak

Kullanali uç ay oldu dökülmem azaldý fakat daha çok yaglandirdi sampuana göre çok çok iyi tesekkurler

Öðretmen 

Sabununuzu kullanana kadar boþuna para ödemiþiz diðer ürünlere inþallah kalite anlayýþýnýzý zaman içerisinde bozmazsýnýz teþekkürler

incimm

ya ben saclarými bugün yýkasam yarina cok yaglaniyo cok kaþýnýyo defne sabun kaþýntiyi we yaglanmaya faydasý war mý artik sürekli kasýmaktan psikolojim bozuldu saclarim dókûlür diye ónerilen sampuanlarý da kullanmak istemiyorum kasýntilardan kurtulsam yeter nolur acil cwp atýn..

harun þahin

antakya defne sabunu mükemmel.cilt için müthiþ bir nimet.düürtlük için teþekkürler.

konya

sabun ðerçtekten doðalmý, güzelmi bilmiyorum? gelince görürüz artýk tabi gelirse 1 hafta oldu daha gelmedi bu çaðda dünyanýn her tarafýna herþey 24 saatte ulaþýrken nedense bize hala ukaþmadý esnek çalþýyorlar yada elamanlarý yok. ama paraya gelince hemen yatýrtýyorlar. sonrasý fiyasko bence yorumlarýda kendileri yazýyorlar çünkü böyle bir firma nedense yorumlarda hep övülmüþ

konya

ayriyeten belirteyim ki madem firma sahipleri yorumlarý onaylýyorsa. gelen sabunu üniversitede tahlil ettirecem %85 defne yaðý çýkmazsa tüketici haklarýna mahkemeye verecem

hatice

bir sabunun kokusu bu kadar doðal ve güzel olabilirmi...saçlarýma çok iyi geldi, saðlýklý ve þifalý sabunlarý ürettiðiniz için teþekkür ederim. 

nesrin nes

bu sabun bir harika.......

ibrahim kýlýç

sayfanýzdaki bilgileri harfi harfine okudum. ben þanlýurfalýyým þanlýurfanýn sýcaklýgýný bilirsiniz saç köklerim bu sýcaklýk yüzünden kurumaya baþladý be fön çekiyodum çok inceldi bu sorunu beným gibi çeken çok dostum arkadaþým var geçen bir maðazadan sýzma zeytin yaðý karýþýmý defne sabunu aldým ilkdefa kullandým nekadar kaliteli bilmiyorum ama bayaðý köpüklüydü benimle iletiþe geçerseniz bilgilendirirseniz sizinle alýþveriþ yapmak istiyorum 

selam

galiba buraya herkes de yazabýlýyor.

kerem
çok uzun

Kalpsiz
bende kullanýyorum 1.5 haftadýr  saclarým kalýnlastý ama pek yumusama olmuyor ve dökülmelerde devam ediyor... ama tek Kærý saçlarýý kalýnlastýrdý.

 

AYDIN BAYÇINAR
Sabununuzu kullanmadan önce çok þampuanlar denedim.hatta denemediðim þampuan kalmadý diyebilirim.sabunlarýnýz çok güzel saçlarým dolgun canlý dökülme ve kepekte yok yaðlanmasýda kesildi.Sizden ricam bu kaliteyi bozmayýnýz.Bu devirde doðal ürün bulmak çok zor.Ömrümde ilk defa bir ürüne güveniyorum diye bilirim.

 

tuðba

defne sabununu bende bebeðime kullanýyorum çok harika.kokusuna bayýlýyorum

 

enver turanlý
ben daha yeni kullanmaya baþladým aktara gittim egzama için ilaç istedim ne olduðunu bilmediðim bi ürün verdi içeriðini sordum sýr dedi aldým geri götürdüm faydasý yok dedim nedir bunun içindekiler dedim yine söylemedi sýr dedi dükkanýný baþýna yýkarým saðlýk bakanlýðý onayýn yok tarým ve köy iþleri bakanlýðýnýn onayý yok ilaç satýyorsun nedir bu dedim tamam arkadaþ sen bunu al git dedi yeþil bi sabun verdi defne sabunuymuþ þimdi okudum egzamaya ii geldiðini yazdýnýz ben 2 senedir egzamayla baþbaþa yaþýyorum sýkýldým bu durumdan ellerim sürekli çatlýyor kanýyor avuçlarýmý açamýyorum yarýklardan rica etsem egzama ve defne sabunu hakkýnda bilgi verir misiniz enver turanlý þimdiden teþekkür ederim...

 

Leyla asi melek
Bu sabun peký sac dokulmesýne ýyý gelýyor mu beným basýmda baya bosluk olusmus ve cok ýnce

 

Rmzn Görçek
Merabalar Bende Bu Sabunu Yaklaþýk 1 Aydýr Falan Kullanýyorum Yorumlara Bakýldýðnda Herkes Bambaþka Olumlu Þeyler Yazmýþ. Ama Ben Hala Etkisini Görmüþ Deðilim Çünkü Saçýmda Hala Ayný Dökülmeler Var Ben Ne Yapmalýyým? :( 

 

mahir
ben daha yeni kullanmaya basladim sac dokulmesi icin aldim irerleyen zamanlarda faydasini gorursem sizinle paylasirim.

 

yiðit
doðol olan defne sabunu  ve   bitgisel sabunlarý kullanmak lazým  diðer kimyasal  sabunlardan ve þa ampuanlardan  kaçýnmak lazým    

                                                                                                                                       

DERYA KURTAY
Öncelikle naif ve tatlý dili ile, sempatik üslubuyla beni sabunsuz tedavi eden Münevver hanýmefendiye sonsuz hürmetlerimle..


Ýnanýn tüm samimiyetimle söylüyorum.Çocukluðumuzda annemizin bizi defne sabunlarýyla yýkadýðý dönemlerde, saçlarýmýz o kadar muhteþemdi ki, bir bakan bir daha bakardý.Pýrýl pýrýl, Iþýl ýþýl.Ne zaman ki bizde þampuan kullanan kitleye dahil olduk güzel saçlarýmýz bizi terk etti. O þampuan bu þampuandý derken sonuç daha çok dökülen saçlar.. 

 

Deneme amaçlý defne sabununuzu 1 adet olarak sipariþ ettim. bir haftadýr istisnasýz her gün yýkamaktayým.Sabun saçlarýmý yumuþacýk, pýrýl pýrýl yaptý. Daha yeni kullanmama raðmen saç dökülmemde neredeyse sýfýrlanmýþ durumda.Ürünün doðallýðýna ve üreticinin samimiyetinize gönülden inanýyorum.Hayýrlý, helâl kazançlar dilerim.Sevgiler, saygýlar.....


Ahmet Beler  24.09.2013 23:49:53

Saygi deger Celikkaya ailesi 2001 Yilindan beri 7 cilt doktoruna gittim bunlardan ücü baya ünlü ve cok iyi olmasina rahmen sacli bölgedeki cilt hastaligima care bulamadilar bir cesit sedef hastaligi kepeklenme kasinti ve sonunda kaniyodu yani tahris oluyodu 2 seneye yakin sizin defne agirlikli sabun kullaniyorum cok iyi geldi ALLAH razi olsun sizden ricam piyasadaki defne yagi ve zeytin yagi fiyatlarina göre sabuna zam yapin ama lütfen kaliteden ödün vermeyin doktorlarin basaramadigini sizin defne yagi sabunlariniz basardi bana iyi geldi baskasina iyi gelirmi bilmem okuyanlar hakkinizi helal edin.

 

2014

 

 

Semra demirel

Çok memnunum Allah razý olsun bi saçým deðil cildimede iyi geldi iki senedir hiç þampuan kullanmýyorum hatta seyahat ettiðim yerlere sabunumuda götürüyorum basta sert olabilir ama bi kaç ay sonra ipek gibi yapýyor sabredereek kullanýn

 

Ýlkay

 

Defne sabununun fiyatýný,dafne ve zeytinyaðý oranýný bulamadým.

 

Asiperi

 

Yeni aldim umarim ise yarar .)

 

Seyma

 

Ben alýcam ancak þüphelerim var, nerden bilelim %100 doðal olduðunu. Beni ikna edin kilo kilo alayým.

 

Birkan

 

yorumlardan dolayý defne sabunun ne kadar güzel bir doðal ürün olduðu ortadadýr.kullanýcý sayýsýna bakar olursak ki bunlar bir kýsmýdýr belki.. gerçek ürün olduðu kanýtlanmýþ durumdadýr..bu kadar faydasýndan ötürü bende acilen saçýmdaki sorunlarýn giderilmesi için kullanmak istiyorum henüz kullanmadým ama defne sabununu, inþallah benim sorunumuda giderir.. baþarýlarýnýzýn devamýný dilerim. saygýlar sevgiler.

 

UGUR KAMA

 

Ben isviçre de yaþiyorum saçimdaki aþiri yaglanma ve dökülme için her türlü ilaç þampuan Vs kullandim daha beter oluyodu 2-3 as önce antakyadefnesabunuja baþladým .Vallahi billahi 1 tek tel bile dökülmüyo elimle çekmeme Rahmen.Hayatimin sonuna kadar kullanmaya devam edecegim ve herkese tavsiye ediyorum .Firmaniza milyonlarca defa teþekkürler.

 

Mustafa Öztürk

 

gördugun ve okudugum kadariyla üretim yaptiginiz sabunlar, cok mükemel bir ürün olduguna inaniyprum ancak ürünleriniz üzerinde biraz daha emek verseniz hariika bir ürün olacagina inanýyorum ürünlerinizi siradan bir sabun kalibi degil biraz form olarak degisik ve daha estetigi rengi degistirilip daha cekicilik kazanabilir.

 

ibrahim saðlam

 

saçlarým öbek öbek dökülüyordu 1 aydýr felan kullanýyorum bu sabunu dökülme durdu Allah razý olsun

 

Arkeolog

 

Kargo bugün elime ulaþtý. Kullanmaya bugün baþlayacaðým. Umarým faydalý olur. Artýlarýný ve varsa eksilerini zaman geçtikçe buraya yazacaðým...

 

can dincer

 

kredi kartý ile ödeme yapýlabilseydi ne iyi olurdu.

 

Temel CÝRÝT

 

bende uzun yýllar defne sabunu kullanýyorum fakat iyisini bulumadým. Bende defne yaðý % 85 olan sabundan allýk istiyorum çünkü defne sabunu TRABZON7da iyisi bulunmuyor Benim cildim yaðlý onun içinr bana hangi defne sabunun tavsiye edersiniz. Teþekkür ederim.

 

Zynp

 

yüzümde sürekli sivilceler çýkýyor ve leke býrakýyor.Bu sabunu tavsiye ettiler.Fakat genelde saç sorunlarýyla ilgili yorumlar olduðu için tereddüt ettim acaba sivilcelere de saçlardaki gibi iyi sonuç veriyor mu.Þimdiden teþekkürler:)

 

Murat Der

 

Öncelikle size böyle doðal bir sabunu ürettiðiniz için çok teþekkür ediyorum. Ben 18 yaþýndan beri çok çeþitli þampuanlar sabunlar denedim. hiççbirinden memnun kalmadým. saçlarým yaðlý buürünler daha da artýrmýþtý yaðýný ve kepek yapmýþlardý. Geçen seneden beri tesadüfi internette karþýlaþtým. yorumlarý okudum ve güvenilir olduðuna kanaat getirerek Münevver Hanýmý aradým. ilk sipariþimi verdim. Ýlk kullanmaya baþladýðýmda farkýný hisstettim. yaðlanmayý çok azalttý. kepeklenme biit. saçlarým canlandý ve dökülme de çok azaldý. Çok çok memnunum . Kalitenizden lütfen ödün vermeden üretiminize devam edin. Saygýlar .Selamlar.

 

Toprak Güneþ

 

Öncelikle bu sabunu yapan ve telefonda bütün samimiyetiyle,bizlere hizmet veren,"hatýrnaz" ablama çok teþekkür ederim.Bu sabun tamamiyle doðal çünkü kimyasallara karþý egzama oluþan vücudumda bu sabunu kullandýktan sonra hiç bir kýzarýklýk kalmadý.Bunun saðlayan sabunun doðal yapýsý..Eðer kimyasal olsaydý içinde vücudumda yine kýzarýklýk oluþurdu ama çok þükür ki yok..Herkese kimyasallarýn (deterjan,þampuan vs.)hayatýnda olmadýðý, doðal defne sabunlu günler dilerim..

 

sinem cobanoglu

 

benim 8 yasinda bir kizim var vücutunda cok kasinti var ben almanyada yasiyorum burada defne sabunu bulamadim bana yardimci olursaniz cok sevinirim bu defne sabunundan cok isti yorum

 

ersin

 

Ben Ankara'dan Ersin, ö.g.g görevlisiyim ben daha önce bir çok þampuan ve çeþitli ürünler kullandým.Fakat saç dökülme problemimi ve kepek problemimi bir türlü çözemedim.Bir arkadaþýmdan defne sabunu'nun çok faydalý olduðunu duydum.Ýnternet'teki araþtýrmalarýmda Tahir ÇELÝKKAYA defne sabunlarýný araþtýrdým.Ne yalan söyleyim daha önce þüpheyle yaklaþmýþtým.Ancak denemeye karar verdim ve ilk kullanýnýmda saçýmdakinin kepeðin ve dökülmenin birden kesildiðine,saçýma bir canlýlýk ve parlaklýk geldiðine büyük bir þaþkýnlýkla ve hayretle þahit oldum.Bu sabunlarý üretenlerden ve firma sahiblerinden çok rica ediyorum ayný þekilde kaliteyi sakýn bozmayýn ve sabunlarýnýzý þiddetle bütün tanýdýklarýma tavsiye ediyorum.Bu sabunlarýn üretiminde emeði geçen bütün arkadaþlara TEÞEKKÜR EDÝYORUM.

 

Erhan

Ýlginizden Dolayý Teþekkür Ediyorum 

ankaralý oðuz

arkadaþlar bende sipariþ ettim elime geçince kullanýp buraya geliþmeleri tekrar yazacaðým

ankaralý oðuz

benim yorumum neden yayýnlanmýyor acaba ?

ankaralý oðuz

yaa benim yorumlarýmmm neden düþmüyoo anlamýyorum deli olacam yaaa

xYZ

sabununuzu kullandým fakat kafamda kaþýntý ve yaðlanma yaptý.

adem

anlamadým kesinlikle yüzde yüz dogal diyosunuzda bu zeytin yagýnýn sabul olabilmesi için illaki bi takým kimyasallar katmýyomusunuz yani yoksa sade zeytin yagýnýn sabuna dönüþmüycektir heraldee

yusuff

DENEME ÝÞLERÝ UMARÝM FAYDALI OLUR

Sevim Þener

Merhabalar.Hayatýmda çok deðer verdiðim bilgilerinden faydalandýðým bir arkadaþýmýn elimeki kuruluk ve pul pul dökülmeler sonucu ''Defne yaðý sabunu'' kullanmalýsýn demesi üzerine ilk sizi tanýdým.ve piyasadaki diðer ürünleri de almama raðmen sizin ürününüzü kullanmam konusunda arkadaþýmýn onayýný aldým.Ve ürününüzden çok memnunum.Ellerim için aldým.Fakat saçýmýn yaðlý olmasýna raðmen tereddütle saçýmda ve vücudumda da kullanýyorum.Ýki aydýr kullanýyorum.Ve çok memnunum.Cildim düzeldi.saçlarýmý gün aþýrý yýkamama raðmen 3 günde bir yýkýyorum.Çok memnunum.Varlýðýnýz daim olsun.Teþekkürler.

Gökbayrak

sabunu 3 aydýr kullanmaktayým kepek ve yaðlanma ayný bi deðiþiklik görmedim umarým iþe yarar

HAKAN44

ÞÝMDÝYE KADAR KULLANMADIÐIM ÞAMPUAN KALMADI TAKÝ BU SABUNU NETTEN ARAÞTIRIP BULUNCAYA KADAR ÖNCELERÝ TEREDDÜTLÜ YAKLAÞTIM SABUN SAÇLARI DÖKER DÝYE FAKAT YANILMIÞIM KULLANDIKÇA FAYDASINI GÖRMEYE BAÞLADIM KULLANMAYANLARA KESÝNLÝKLE TAVSÝYE EDERÝM SAÇLARI YUMUÞACIK YAPIYOR BU SABUNU ÝMAL EDENE TAHÝR AMCAYA ALLAH GANÝ GANÝ RAHMET ETSÝN

Can

arkadaþlar bende bu sabunu aldým ama uzmanlar içeriðinde ne olduðunu bilmediðiniz sabunlarý kullanmayýn diyorlar haksýzda deðiller içeriðinde ne olduðunu tam olarak bilmiyoruz kullanýcam ama endiþeliyim çoðu memnun ama yinede kullanmaya çekiniyorum yardýmcý olursanýz sevinirim

RECEP YAVUZ

MERHABA BEN DEÝSTANBULDA YAÞIYORUM BABAMIN BÝRARKADAÞI HATAYDAN GELDÝÐÝNDEBABAMADA 6 LI PAKETDEFNE DOÐAL SABUNU HEDÝYEETMÝÞTÝ BENDESAÇ DÖKÜLMESÝ ÇOK YOÐUNLUKTAYDI  BÝ KERE KULLANDIM AMA GERÇEKTEN FAYDASINI GÖRDÜM ALLAH BÜRETENLERDEN RAZIOLSUN ÇOKMÜKEMMEL BÝR ÜRÜN SASÇLARINI CANLAYORDÖKÜLMEYÝÖNLÜYORTAVSÝYEEDERÝM BÝRDE HERDEFNE SABUNUNU ALMAYIN ANTAKYADAN GELMÝÞTÝ BANA ANAVATANINIDA BURADÝYE BÝLÝYORUM ÞAMPUANLARDAN ÇOK DAHA UCUZ VE FAYDALI

 

volkan volki tolk

bu sabun saçý yaðlandýrýrmý benim derim az yaðlýdýr

 

Operasyoncu Emre

On numara sabun, çok memnun kaldým herkese tavsiye ederim

 

yusuff

DENEME ÝÞLERÝ UMARÝM FAYDALI OLUR

 

er

bu sabunlarýn bekleme süresi ne kadar

 

EMÝNE  KÜTAHYA

SABUN GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL. 25 YILDIR SAÇLARIMDA EGZAMAYLA MÜCADELE EDÝYORUM,SABUNU KULLANMAYA BAÞLAYALI 15 GÜN OLDU.SAÇLARIMI TANIYAMIYORUM.ÇOK CANLANDI.KEPEK AZALDI AMA HENÜZ GEÇMEDÝ.KABUK BAÐLAYAN YARALAR AZALDI.SABUNUN ÜRETÝMÝNDE HAKKI OLAN HERKESE ÇOK TEÞEKKÜR EDERÝM.RABBÝM BOL KAZANÇLI ÝÞLER NASÝP ETSÝN                                                                                                                                                     

 

Gülay Karademir Kýyak
                                                                                                                                                                                          Ben Ýstanbul dýþýnda gittiðin yerlerde köylerde, kasabalarda vs satýlan doðal sabunlarý çok denedim. Saçým her defasýnda inanýlmaz katýlaþýyor hatta taranmýyordu. Sizin sabununuzu kullanýrken de çok tereddütlüydüm, hatta telefonda konuþtuðumuzda siz bana bir iki gün sabretmemi söylemiþtiniz ancak gerek kalmadý, ilk yýkamada bile yumuþaktý saçým:) Gerçekten çok memnun kaldým. Ýstanbul'a fuara vs gelirseniz görüþmek dileðiyle.. 

 

Gökçe

Merhaba, sabununuzu kullandým ve çok memnun kaldým.Dürüstlüðünüze ayrýca teþekkür etmek gerektiðini düþünüyorum.Böyle baþarýlý ve güvenilir ürünleri kullanabilmek çok güzel.Dileðim,satýþ noktalarýnýzýn artmasý ve ürüne ulaþýmýmýzýn kolaylaþmasý.Diðer bir dileðim,sabuna talebin artmasýyla fiyatýnýn artmamasý. Ýyi çalýþmalar,baþarýlar...

Namýk Birol

Sabunlarýnýzýn çok faydasýný gördüm. Fakat 60 lira yapmanýz fiyatýný hoþ olmadý. Her sene bir zam olmasýn lütfen. Bari kargo bedava yapsaydýnýz.

semh dj
Pek hosuma gitmedi. 

HASAN ARAS
Geçen 1 kilo defne sabunu sipariþi verdim Münevver haným saðolsun çok ilgilendi herkese tavsiye ederim sabunlar çok kaliteli piyasa da baþka bir yerde bulunmasý zor kalitede ve saçlar için çok faydalý. Sabunda resmen defne yaðýný hissediyorsunuz ve saç dökülmesinini kesinlikle önlüyor uzun lafýn kýsasý bu sabunu bize miras býrakan Tahir Çelikkaya abimize öncelikle Allahtan rahmet diliyor mekaný cennet olsun diyorum uzun yýllar bu sabunu kullancak birisi olarak kimyasal þampuan ve türevlerine para dökmemenizi öneriyorum kendimden yola çýkarak. Nerde doðallýk ve saflýk orda vardýr saðlýk ...  

MUSTAFA ÖNVER
YAÐLI VE DÖKÜLEN SORUNLU BÝR SAÇIM VAR. ÇOK DEÐÝÞÝK ÞEYLER DENEDÝM. ÇELÝKKAYA DEFNE SABUNUNU YAKLAÞIK 3 AYDIR DÜZENLÝ KULLANIYORUM. ÝLK HAFTANIN ARDINDAN DAHA ÖNCE SAÇLARIMDA HÝSSETMEDÝÐÝM BÝR RAHATLAMA FARK ETTÝM. SAÇLARIM, KAFA DERÝM ADETA NEFES ALMAYA BAÞLADI. DÖKÜLME ÝÇÝN DE FAYDASINI KISA ZAMANDA FARK EDÝYORSUNUZ.SAÇI YAÐLI VE DÖKÜLME SORUNU YAÞAYANLARA MUTLAKA ÖNERÝRÝM. ÜRÜN SAHÝPLERÝNÝ GÖSTERDÝKLERÝ TÝTÝZLÝK DOLAYISIYLA KUTLARIM. HERKESE HER HUSUSTA SAÐLIK VE AFÝYETLER DÝLERÝM. 

kompataro
koskoca sitede hiçbir yerde fiat bilgisi yok.ne kadar doðalmýþsýnýz gerçekten

Hakan AYHAN
merabalar.. sabununuzu ortalama 1 yýl oldu kullanýyorum ve cok memnunum. gecenlerde izmirden enýstemler gelmýstý býrlýkte sabun alýcaktýk ve beným kulladýgým sabunu önerdim kendýsýne ve sacýna cok ýyý gelecegýný söyledým ancak enýstem bený dýnlemeyýp baska bý yerden sabun aldý ve sadece bý hafta sonra bený aradý aynen þöyle söyledi; ismailcim gercekten haklýymýssýn keske senýn kulladýgýn sabunlardan alsaydým kafam kepekten gecýlmýyo dedý.. ve ben buna gercekten saclarýndaký kepekleri görerek sahit oldum. onun ýcýn dýyorum ký, ne varsa Tahir Çelikkaya sabunlarýnda var hersey ýcýn teþekkürler 

 

ayþe
bende defne sabununu yaklaþýk 1 aydýr kullanýyorum ama saçýmý daha çok döküyo sanki bu durum geçicimi  

 

ruzgar
sabunlarýnýz çok pahalý bir kalýp sabun nerdeyse 10 milyon 10 gitmiyor  

 

orhan Yanýkoðlu
Yorumlar beni etkilemiþti fakat inanmamýþtým. Yinede sipariþ verdim. Yüzümde ve saçýmda kýl kökü iltihabý yüzünden sivilcelenmeler var.Ayrýca yüzümde lokal kýzarmalar oluyordu. Sabunu sýk kullanýrsam geçiyor! Mesala yüzümü günde 3 kez yýkamam gerekiyor. Tembellik edersem hemen artýyor. Bu yüzden sabunun etkili olduðuna inanýyorum. Fakat sabun çabuk tükeniyor. Tek olumsuz yaný bu. Ama faydasý yüzünden bu olumsuzluðunu görmüyorsunuz. Üreticilerine teþekür ederim. 2. sipariþimi vericem. Ama 10 lira zam gelmiþ. Çok deðil mi :(  

 

oðuz
arkadaþlar ben ürünü aldým bugün kullandým içimde teredütler oldu sonuçta tuz var içeriðinde uzun süre kullanan arkadþlarýmýz yorum atabilirmi saçlarda dökülmeyi durdurduðunu yeni saç oluþumunu desteklediðini dördünüzmü yoksa dahada mý kötüye gitti Allah yardýmcý olanlardan razý olsun sonuçta bunu yapanlþarda dürüstlükle alýnteriyle yapýyor aman herþey herkese ii gelmeyebilir birde saçlarýnýz nezaman düzene girdi kaç ayda kolay þekil alýp dökülmeyi durdurdu yýpranma yapmadý  

 

murat bey
Merhaba, ben de 1 aydir defne sabunu kullaniyorum dokulmeye karsi. Su ana kadar bir faydasini gormedim ancak kullanmaya devam edeceðim.  

 

þahin çine
ya sorum olacak þampuanla beraber kullansak biþe olurmu kullananlara aþýrýyla seslenmek istiyorum sadece sabun mu yoksa hem sabun hem þampuan mý kullanmalýyýz  

 

nazým
.... 

 

ömer
bence çok güzel bir sabun kokusuda ayrý bi güzel bence herkese tavsiye ederim 

 

no comment
Hiç olumsuz yorum yok denemek için bende aliyorum defne sabunu 

 

serhat mýzrak
defne sabununu yeni kullanmaya baþladým inþallah yýllardýr önleyemediðim dökülme ve yaðlanmaya çare olur 

 

serhat mýzrak
sabununuzdan çok memnunum 

 

huseyin
yýllar önce yüzde yüz defne sabunu kullanmýþtým, çok güzeldi, sizin ürünlerinizi henüz kullanmadým, sipariþ vericem ama ürünler biraz pahalý geldi bana, bir kalýp sabun 17 lira.  

 

ibrahim
Çok kaþýntý yapýyor  

 

halil
Abi bu 1 kg sabunun kac grami defne yaðý kac grami zeytinyagi ne kadarý sabin bazi ne kadarý su bi hayrina yazin da aklimizda soru isareti kalmasin saygilar  

 

Aytekin YAVUZ
Defne sabunuyla tanýþmýþ olmak ürünün %100 doðallýðýna kullandýðýmda kanaatimi vermiþ oldum. Çünkü bu sabun yaðlanmayý geciktirdi ve saçýma olgunluk kazandýrmýþ oldu saç diplerim'in oksijen aldýðýný hissediyorum temiz ve ýþýltýlý saç görünümüne sahibim. Ayrýca yüz ve vücut bakýmýnda da kullanmaktayým vücuttan kir atmayý saðlayan iyi bir sabun. Týraþ köpüðü yerine de kullanabiliyorum %85 defne yaðý %15 zeytin yaðý karýþýmlý sabunu tercih ettiðimden dolayý çok memnunum. Bu ürünü üretip bizlere ulaþtýran emeði geçen herkese minnettarým. Doðallýðýnýz ve saðlýklý bir ürün kullandýrdýðýnýz için çok teþekkürler. Yolunuz açýk olsun  

 

zeynep turan
Merhaba, ben de kýsa bir süre önce kullamaya baþladým defne sabunlarýnýzý. Saçlarým aþýrý derecede dökülüyordu hem yýkarken hem tararken hem de gün için de akþama kadar evimin her yeri dökülen saçlarým ile doluydu. Defne'nin saç ve cilde faydalarýný daha önce okumuþtum. Ýnternetten defne sabunu ararken tesadüfen sizi buldum ve sipariþ ettim. Ve inanýlmaz biþi oldu. Daha ilk yýkamada o saçlarým sadece bi iki tel döküldü. O kadar memnun kaldým ki. Saç dökülmem bi anda son buldu. Saçlarýmý da boyalý olmasýna raðmen yumuþacak yaptý. Hemen ailemede verdim kullansýnlar diye ve hepsi mükemmelliðini farketti ve kimse býrakmýyor þimdi. Bir daha asla þampuana dönmem. Sabunlarýnýz muhteþeme ve ne olur hiç deðiþmeyin. Ayný formatta üretiminize devam edin. Ben komþularýma da söyledim. Herkes baþladý ve çok memnunlar. Teþekkür ediyorum size çünkü ben yýllardýr saçýndan çok çekmiþ bir bayandým ve artýk kelliðe doðru gidiyordum ki bu sabunla saçlarým canlandý kanlandý hacim kazandý. O kadar seviyorum ki sabunumu her gün saçýmý onunla yýkayasým geliyor ve de yýkýyorum zaten. Üstelik çokta dayanýklý öyle hemencik eriyip bitmiyor. ne diyim herkes alsýn kullansýn dilerim. Ýyi ki varsýnýz. Siz beni sevindirdiniz Allah'ta sizi sevindirsin.  

 

Tuðba
Kimyasallarýn hakim olduðu bu dönemde naturel adý altýndaki ürünlere hiç güvenemiyordum ama yapýlan yorumlarý incelediðimde bir kez deneyeyim diye düþündüm ve gerçekten de iyiki bu site karþýma çýktý dedim.Kepek sorunu yok,kokusundan bile doðallýðý anlaþýlýyor,sipariþ verildiði andan itibaren müþteriye olan ilgi mükemmel,açýkçasý þu devirde naturel yok demekte olduðum tezimi çürüttüðünüzü düþünüyorum :) Dürüst ve özverili çalýþmalarýndan dolayý öncelikle rahmetli Tahir Çelikkaya ve sonrasýnda Münevver Çelikkaya ya teþekkürü bir borç bilir,dürüstlüklerinin ve bu dürüstlüðün arkasýndaki baþarýnýn devamýný dilerim.Ýyiki varsýnýz,bundan sonra da Allah izin verdiði müddetçe müþterinizim.Saygýlar!..  

 

mehmet küçükkaya
ben böyle bir sabun görmedim.kokusu herþeyi anlatýyor saçýmdaki dökülme durdu süper ötesi bir sabun fevkalade iyiki varsýnýz.ilgi ve alakanýza diyecek söz bulamýyorum herkes sizin gibi olsa...  

 

Tuðba
Þüphesiz doðallýðýna inanýyorum,kesinlikle herkese tavsiye ederim,naturel adý altýnda satýlan ürünlere güvenemediðimiz bu dönemde bu kadar dürüst çalýþtýðýnýz için size teþekkürü bir borç bilir,artýk daimi bir müþteriniz olarak baþarýlarýnýzýn devamýný dilerim!..  

 

Fatma
sabun gercek defne yapragýndan mý yapýlýyor?  

 

Chris
Deneyecegim 

 

elif arkan
arkadaþlar benim saçlarým yaz aylarýnda hem çok dökülüyor hem de yaðlanýyor demenediðim þampuan losyon ve gitmediðimi- dr kalmadý sonuç seyrelmiþ güçsüz saçlar benim gibi olup da defne sabunuyla çare bulan var mý lütfen yazsýn :( teþekkürler 

Hicran coþkun

son 2 yýldýr cildimde güneþ lekeleri oluþmaya baþladý güneþ kremi kullandýðým halde  güneþ gözlüðünün izi yüzümde 😞 yazý çok seven ben artýk sevmez oldum dr. Krem verdi ama tüt yaptý ne yapmalýyým

Yusuf kosavalý

Allah razý olsun tahir beyden mekaný cennet olsun bende yýllarca o kadar þampuan aldým boþunaymýþ defne sabunu mükemmel daha ilk kullanmanýzda bile fark var herkeze tavsiye ederim

EMÝNE KÜTAHYA

YAKLAÞIK 2 SENEDÝR MÜNEVVER HANIMDAN ALDIÐIM BU DEFNE SABUNUNU KULLANIYORUM.ÇOK MEMNUNUM.SAÇLARIMIN GÜRLEÞTÝÐÝNÝ SÖYLÜYORLAR AYRICA ÇOK CANLANDI SAÇIMDAKÝ KEPEKLENMEDE KAYBOLDU

Senolguldur

Urunlerinizin Bursada satis noktasi olmasi dileklerimizle.Selamaleykum

Erhan Er

Merhabalar,

Sampuan gýbý kýmsayal karýsýmlara ýhtýyac olmadan rahatlýkla kullanabýlecegýnýz býr urun. 6 aydýr kullanmaktayým ve cok memnunum.cilt rahatsýlýklarýna da iyi gelmekte ve cildi daha güzel bir görünüme sokmaktadýr.

Herkese saðlýklý günler.

hasibe demet

En kaliteli defne sabununuzdan kucuk bir parca ornek gonderebilirmisiniz?

Yasin

Esselamu aleyküm arkadaþlar defne sabunu sedefede iyi geliyormu biliyormusunuz bilen varsa yaza bilirmi þimdiden tesekkür ederim Allah razý olsun

Senolguldur

Tahir CELÝKKAYA sabunlarina cok tesekkur ederiz.

Efsane

herkese selamlar ben bu yazýyý bütün sitede saçýna çare arayan herkese yazýyorum bilgisizlik cahillik diyebilirsiniz saçlar sabun yada þampuan nedeniyle dökülmez yada geri kazanýlamaz çare baðýrsaklarda ve damarlarda gizlidir yani saçlarýn ve vücudun vitamin almasý buna baðlýdýr ve bu vitaminin saça ulaþmasý kan yoluyla olur buda damarlarýnýzý temizlemenizle mümkün çünkü saça vitamin dýþardan ne yaparsanýz yapýn olmaz çara içerde gizlidir çünkü yediðiniz baðýrsaklar vitamine dönüþtürür baðýrsak temiz olmazsa bunu baþaramaz ve dönüþen vitamini vücut ve saçlar kan yoluyla elde eder buda gene damarlarýnýzda týkanýklýk daralma varsa yeterli olmaz ben çare arayan bütün arkadaþlarýn bilgisi olsun diye yazdým çünkü bende aynýydým çok araþtýrdým sonunda neden kaynaklandýðýný buldum dediðim gibi baðýrsaklarýnýzý ve damarlarýnýzý iyice temizleyin gerisi gelir soba borusu misali doldumu temizlemek gerekir yoksa bedelini ödersiniz saygýlar

Mert Gul

Bu sabunu 6 yildir kullaniyorum,ilk buradan almaya basladim ve birakamadim bir tur bagimli oldum,sizden ricam kaliteyi bozmayin,herkese tavsiye ederim,defne sabununun gercegini bulmak gercekten zor

duuyarzu06

Sabun üretiminde Antakya'nýn dogal kükürtü ile üretilmiþ olaný mevcutmudur?

Alabora

Hiç güvenmedim

Ercan

sabunu bilmem ama alýþveriþ tarzýnýz berbat sipariþ veriyoruz 2 gündür haber yok mail atýyoruz cevap yok

ahmet YK

almayý düþünüyorum ama kararsýzým

canan

merhabalar defne sabunu yüz için cok iyi diyolar beným yuzumde sývýlcelerým yok ama gözenek delýklerým acýk acýk bunu giderirmi cýldýmde cok kuru yardýmcý olursanýz sevýnýrým ben defne sabununu kullandým ama yuzumu cok kuruttu ve yaktý bunlarýn kullaaným talimatýný soylermýsýnýz  kac günde bi kullanýyor yorumlarý okudum gercekten guzel yorumlar herkesde memnun sanýrým býlgýlendýrýrsenýz sevýnýrým kolay gelsýn

satýlmýþ

ürünleriniz kostiklemi meþe külüylemi yapýlýyor

Ebru

Defne sabunu harika.lakin kokusunu begenmedm kokusu icin ne yapabilirm???

Esin

Benimde defne sabunuyla sacimi yikayali daha iki gün oldu herþey iyi güzel ama sacimi kurutunca sanki yikanmamis gibi yapýþýk duruyor. Elimi sacima surduðumde parmak uclarimda yað varmýþ gibi benimle ayný sorunu yaþayan varmý? Ne yapmam lazým sampuanda kullanmak istemiyorum

Elif

bende   þsmpuan kullanýyordum þuanda  defne  sabunu   kullanýyorum  ve çok  memnunum  benim  saçlarým çabuk  yaglanýrdý  þuanda  yaglnma  sürsini  kýsalttý 

turan

Oncelikle munevver hanima ilgisinden dolayi cok tesekur ederim sabunlariniz harika ailece kullaniyoz  gercekten buisi hakkIyla yapIYOSUNUZ

Büþra

Merhaba. Sabununuzu 2 haftadýr kullanýyorum. Almadan önce internetten araþtýrmýþtým. Bu siteyi buldum sonunda. Genel olarak herkes memnun, bazýlarýnda yan etki yapmýþ bunu duyunca korkmuþtum acaba almasam mý diye ama denemek istedim ve þuan çok mutluyum, çok teþekkür ederim! Ailemde benim sayemde kullanmaya baþladý onlarda da henüz bir yan etki olmadý. Sadece biraz þüphelendiler nasýl bu kadar iyi olabilir diye, doðallýðýndan þüphe ettiler ama buradaki açýklamalarýnýzdan sonra þüpheler daðýldý. Tekrar çok teþekkür ederiz, baþarýlarýnýzýn devamýný dileriz, umarým sonradan ürünlerinizde bir deðiþme-bozulma olmaz.

Ozan

çok iyi sabun herkese öneririm

tayfun

bence bu yorumlar gerçek deyil

Mihriban

Bugün elime geçti hemen kullandým bu kadarýný beklemiyordum saçlarým ve yüzümde gercekcekten farký hissedildi.münevver hanýmcým çok teþekkürler

Karakoyunlu Ali

Arkadaþ bu yorumlara bakarak aldým sabununuzu Saç dökülmem daha da arttý Telefonda yok Odtü de laboratuara gitti felan dediniz birde. O halde neden Kutunun uzerinde Yað yüzdeleri yok Valla kime inanacaðýmýzý þaþýrdýk

Muammer Yücal

Yaklaþýk on yýldýr þampuan kullanmayan ve piyasada bulunan sahte, hiçbir yararý dokunmayan sözde defne sabunlarýndan þikayetçi  birisi olarak Rahmetli Tahir Bey'in tamamen doðal yöntemlerle yapmýþ olduðu bu gerçek defne sabununu kullanmaya baþladýðým için çok mutluyum. Sabun etkisini daha ilk yýkamadan itibaren hemen gösteriyor. Saçýnýzýn ve cildinizin ferahladýðýný, nefes aldýðýný hissediyorsunuz. Gerçek defnenin kokusu ise bambaþka.Bu konuya bilimsel olarak da ilgi duyan bir kiþi olarak þiddetle defne sabununu tavsiye ediyorum. Zararlý þampuanlardan ve jellerden kurtulun.Piyasada bulunan zararlý hayvansal yaðlar ile yapýlmýþ sahte defne sabunlarýndan uzak durun. Tahir Çelikkaya'nýn gerçek Defne sabunu ile tanýþýn Piþman olmayacaksýnýz. Münevver haným ve tüm emeði geçen herkese sonsuz teþekkürler...

ali bey

sabununuz çok harika, gerçekten doðal doðrusu bayýldým allah sizi doðru yoldan ayýrmasýn doðal olsun pahalý olsun. herkese tavsiye ederim. sabun 2 günde adananýn en ücra köþesinde olan bir ilçeye geldi teþekkürler

Baþak

Bende kullanýyorum biraz hacim verdýðý doðru ama dökülkeyi durdurmuyor.

Balýkesir- Yunus Emre

Sabunlarýnýzý 2 yýldýr severek kullanýyorum... Yeni sipariþim elime ulaþtý yine o hoþ defne kokusuyla... Bir sonraki sipariþte görüþmek dileðiyle esen kalýn

Yunus Çetinkaya

Yaklasik 1,5 yýldýr yüzde yüz defne yaðlý sabun dan kullanýyorum saç dökülme sorunum vardý dökülmeyi durdurdu 3 aydan sonra yeni saçlarýmýn çýktýðýný gördüm

ALÝ

SAC DOKULMESNDE DENEMEK ICIN SIPARIS VERDIM UMARIM BENDE HEREKEZ GIBI MEMNUN KALIRIM .

serhat acar

sabun asýrý kepek yaptý ve kasýntý ben memnun olmadm açýkçasý

serdar kanatlý

sacýmda cok kasýntý yaptý býrakmak zorunda kaldým .

mahmut çelik

sacýmý cok kuruttu ve yapýs yapýs yaptý dokulmeyýde durduramadý malesef býrakmak zorunda kaldým

mert güner

sac dokulmemý engelleyemedý malesef ustune kasýntý olunca býrakmak zorunda kaldým

Mehmet Fakir

Defne yaðlý sabunu doðal naturel,her  bay bayanýn denemekte faydasý olacaðý kanaatindeyim.

mehmet çamketen

Þabpuanlar kimyasallarla dolu saçlarý döküyo,beyazlatýyo;hatay sabunu zeytinyaðlý hem defne yaðý var bunlar saðlýða çok þifalý ayný zamanda sünnettir zeytin yaðýyla yýkanmak.

Murat

sabundan memnundm ama kepek sorunu dvam edýnce býrakmak zorunda kaldým

emre

Arkadaþlar burda yazýlan yorumlar gerçekten doðru mu bilgi veren var mý

Songül

Defne sabunu doðal olduðu için cilde çok faydasý var bu markanýn sabununu bu yýl kullanmaya baþladým çok memnun kaldým cildinizi temizliyor akne izleri ve akneye iyi geliyor hassas ciltler için ilk baþta tahriþ olabilir dikkat etmek gerekir bu ürünü bize saðladýðini için teþekkür ederim .:)

Emre

Arkadaþlar burda yazýlan yorumlar gerçekten doðru mu bilgi veren var mý

Abdullah T....

Bu gün aldým ve ilk kullanýmda kalite farký göründü. Tek bir þey söylemek isterim. Allah razý olsun

þener bayrak

denemek istiyoruz fakat çok pahalý dökülmeye en etkili sabununuzu yollarsanýz bir tane begenýrsek koli koli alalým

Ýdiris Çekçi

Bende sabunu yorumlardan etkilenerek sipariþ ettim ve sadece saçlarým için kullanmaya baþladým 2 kalýbý bitti. Þampuan býraktýracak kadar bir özellik görmedim.Banyo için kullanýma mükemmel olabilir kokusu bile süper ama 6 kalýp sabun 80 Lira üstüne birde kargo ücreti eklenince 86,30TL ye 6 kalýp sabun alýyorsunuz.Ben banyo için *** alýyorum.Bundan 6 kalýp alacaðýma ***dan 84 kalýp alýr kullanýrým vesselam.Kargoyu bile karþýlamýyorlar çok garip.Son 4 kaldý saçýma kullanmaya devam edip sonuçlarý yalan dolana girmeden buraya yazacaðým.Görmediðim etkiyi buraya yazmayacaðýma söz veriyorum.

Gökhan

ilk aldýðýmda ki o yoðun defne kokusundan eser kalmadý. saçlarýmda sivilce problemi vardý açýkcasý düzeltmedi.dökülme konusunda biraz da olsun azalma oldu.

Emrergün

Arkadaþlar

Nisan 2017 den beri kullanýyoruz, daha ilk kullanýmda saça gelen parlaklýðý, canlýlýgý, dolgunlugu hissediyorsunuz. Gerçekten fayda gomek ýstersenýz o süslü þampunlarýnýzý çöpe atýn, saçýnýza ve vücudunuza bu güzel el yapýmý sabunlarý kullanýn. Hem bereketli hemde doðal. Daha ne diyebilirimki :) Allah rahmetli Tahir amcadan da kýzý Münevver hanýmdan da  razý olsun. bu güzel nimeti bulmamýza vesile olduklarý için. 2. paketide sipariþ ettim, herkeze tavsiye ederim piþman olmayacaksýnýz. Saygýlar

Aysegul

Sabununuzla yeni tanistim ikinci defa kullandim cok cok guzel bir sabun.umarim her zaman kaliteniz ayni kalir.tesekkurler

Ayþenur Çavdar

Defne sabunuyla bir yakýnýmýn hediye etmesiyle tanýþtým. Piyasadaki müadillerinden kat ve kat üstün. Kullanmaya baþladýðýmdan itibaren cildimdeki sivilceleri yok derecesine getirdi. Ýçindeki tuz ise bronþlarýmý açarak akolay nefes alabilmemi ve alerjimin yaptýðý etkiyiyi azaltmasýna yarar saðladý. Siz bu güzel sabunlarý üretmeye devam ediniz.

Defne

2 yýldýr Tahir Çelikkaya defne sabunlarýný kullanýyorum. Defne sabunu kullanmaya dört yýl önce baþladým ve bir kaç farklý marka güzel,doðal sabunlar kullandým. Fakat Tahir Çelikkaya defne sabunlarý, en beðendiðim ve tüm dostlarýma hediye ettiðim sabun oldu. Gerçekten çok doðal ve güzel. Bedenime, saçlarýma kimyasal katkýlý hiç bir ürün kullanmýyorum ve cildimiz hem yumuþacýk, hem tertemiz mis gibi defne kokuyoruz. Ayrýca firmanýn ticari-pazarlamacý yaklaþýmlardan uzak, çok hýzlý ve sorunsuz bir þekilde sabunlarý adresime ulaþtýrmasý internet üzerinden yaptýðým alýþveriþlerde en memnun kaldýðým firma olmalarýný da saðladý. Çok teþekkür ediyorum.

Ayþenur Çavdar

Defne sabunuyla bir yakýnýmýn hediye etmesiyle tanýþtým. Piyasadaki müadillerinden kat ve kat üstün. Kullanmaya baþladýðýmdan itibaren cildimdeki sivilceleri yok derecesine getirdi. Ýçindeki tuz ise bronþlarýmý açarak akolay nefes alabilmemi ve alerjimin yaptýðý etkiyiyi azaltmasýna yarar saðladý. Siz bu güzel sabunlarý üretmeye devam ediniz.

Ersahin

Fatih yeþim eczanesiden aldým. Daha önce baþka yerlerden aldým ama bir faydasýný görmedim.  Bakalým  InþaAllah faydalý  olur

Halid

Kullanýyorum .

Bir aydýr kullanýyorum lakin baþlarda iyiydi. Þimdi kepeklenme mevcut.Anlayamýyorum. 

Bir süre daha kullanmayý düþünüyorum.  ÞÝFA ÜMÝDÝ ÝLE.

Halid 1

Kepek kepek ve ufaktan karýncalanýr gibi kaþýkla ne bileyim fayda umarýz diye düþündüm.  AKSÝ OLDU.

Þenol GÜLDÜR 

Hataydan bir dostun getirdi defne savunucusu müthiþ memnun kaldým.

 Teþekkürler kaliteden ödün veremediðiniz için..

Ahmet Akbulut

Bu sabunu kullanýnca yüzümde ve saçýmda rüzgarýn estiðini hissettim. %100 defne sabunudur. tek yýkamada kepekten kurtuldum.muhteþem ve super    

MURAT DERBEDER

Yýllardýr sizin antakya defne sabununuzu kullanýyorum. saçlarýmýn dökülmesi durdu. kepeklenme kaþýntý problemlerim don buldu. yaðlanma azaldý. çok memnunum. çok teþekkür ederim. kaliteden  ödün vermeden bu þekilde üretime lütfen devam edin.

Hasan yavuz

Arkadaþlar ben uzun bir zaman kullandým ama pek bir fafdasýný göremedim Bu sabun benim saçta aþýrý kepek yaptý

marmalade

Merhaba kolay gelsin, yaklaþýk 3 sene oldu bu sabunlarla tanýþalý son gönderime kadar memnundum fakat son gönderimden sonra almamaya karar verdim. Sabunlar boyut olarak ufalmýþ bu bir ikincisi eskisi gibi öyle buram buram defne kokusu yok eline yapýþ yapýþ defne yaðý da gelmiyor eskisi gibi. Bence bozmuþlar tadý kalmadý diyebilirim bu benim düþüncem son sipariþimdi herkese iyi günler

marmalade

Ayrýca þunu da söylemek istiyorum. Eski sabuna kýyasla rengi bile farkediyor. Eskisi koyu yeþil büyük ihtimal yað oraný yüksek ondan dolayý son gönderimdekiler ise mat yeþil büyük ihtimal yað oranlarýndan kaynaklanýyor diye düþünüyorum.

Hasan yavuz

Sabunlardaki defne yað oraný ne kadar

imam Halil

Saf hakiki defne sabunun rengi nasýl olur. Koyu yeþil mi yoksa açýk yeþil veya krem renginde mi olur. Cevabýnýzý bekliyorum

imam talat

Hakiki saf %100 defne sabununun rengi nasýl olur. Koyu yeþil mi yoksa açýk yeþil mi veya krem renginde mi olur? Lütfen cevabýnýzý en kýsa zamanda bekliyorum

cenk2828

sipariþ ettiðim sabun geldi bakalim geliþmeleri buradan paylasacagim

emre

Ben 1 adet %100 bir adet %85 olandan aldým.arasýnda fark yok görüntü olarak.kinci olarak sýradan zeytin yað sabunu ile ayný kokuyor.kullandým evet hacimli gösteriyor ama henüz erken.

Þafak yiðit 

Internetten buldugum bu siteden verdigim sabunlar gercekden sabun degil cok cok ozel bir karýþým sanki.simdiye kadar normal sabun kullanmaya calistigimda saclarim kece

Gibi oluyor bir turlu bende sampuanlari birakamiyordum.Bu sabunu alip kullandigim gun sanki sacimi sampuanla yikamisim gibi sonuc verdi inanilmaz.fiyati biraz yuksek gelebilir ama inanin aldigimiz sampuanlar asil cok pahaliya geliyor bize biz farkinda olmuyoruz.Keske herkez kullansa ve farki gorse.boyali saclarda bile krem kullanmis gibi oluyor müthiþ. Ellerinize saglik teþekkürler

EMRAH

3 seferdir sipariþ veriyorum , gerek gönderim gerekse ilgi alakalarý muhteþem kiþiler.

Sabunlar ise gerçekten  doðal yapýldýðýný ispatlamaktadýr. Açýkçasý saçlarýma da faydasý olduðu kanaâitindeyim. Bunu ben haricinde çoðu çevremde ki kiþiler de söylemektedir.

Teþekkür Ederim.

Faruk

bende seboreik dermatit var ve kafamda inanýlmaz yaðlanma vardý defne sabununu kullandýðýmdan beri kafa derimde ki yaðlanma bitti dökülme normalde 100 tele yakýndý þu an 10 tane falan dökülüyor saç tellerim kalýnlaþtý bu kaþýntým devam ediyor ama olsun oda yakýn da duracak bu sabun bi harika allah bu sabunu üretenlerin 7 ceddinden razý olsun kel olmaktan kurtardýnýz

Can

2 kullaným da biþe beklemeyin. Biraz kullanýn saç alýþsýn farký göreceksiniz þampuaný çöpe atarsaniz saten 1 ay sonra 

Ferhat kahraman 

Öncelikle böyle bir doðal sabunu ürettiðiniz için ve samimiyetinizden dolayý size teþekkür ederim..yaklaþýk 1 yýldan bu yana denemediðim sabun kalmamýþtý ama hiç biri beni tatmin etmedi taki sizin defne sabununuzu kullanana kadar allah sizlerden razý olsun çok memmun kaldým tam aradýðým sabun ilk kullanýmda kendini ispatladi en kýsa zamanda gene sipariþ vereceðim çelikkaya ailesine kucak dolusu selamlar

Mahsum  Kanat 

Defne sabunu 2 haftatir kullanýyorum gerçekten bir harika ne kepek yaptý ne de saçta sertleþtirme böyle kaliteli sabun ürettiðiniz için çok teþekür ederim

Ali 

Ya sabun saçýmý aþýrý yaðlandýrdý 

Leyla ay

34yasindayim 22yasindan beri sacim dokulyor aralari hep acik geri saclarim gelirmi önerdiginiz sabunal 

xyz ali 

Sabun saçýmý aþýrý yaðlandýrdý dedim ama yorumum yayýnlanmafý

Berkay

Kullannak istiyorum fakat olumsuz seyler duyuyorum

Berkay

Yorumum yayinlanmadi

MUSTAFA BÜLBÜL

eskiden ne güzeldi þimdi ise hiçbi iþe yaramaz iki gün kullanýn 3. gün saç kalmaz kafanýzda

Serkan 

Bu fiyat politikasý nedir böyle? Kapitalizm kokuyor buram buram. Allah gözünüzü doyursun. 

Can Berk

Sabun dogal da defne oranlari dogru mu falan bilemiyorum tabii

Umut

Defne sabununuz dökülen saçlarý  tekrar çýkarýyor mu.

Umut 

Boyle güzel sabun ürettiĝiniz icin ne kadar teþekür etsem az sonsuz teþekürler

doðalci

Merhaba saçlarým boyasýz ve uzun uzun süredir aklýmda artýk saç þampuanlarýndan kurtulmak vardý çünkü hangisini doðal diye alsam ya paraben ya SLS parfüm vs zararlý içerikler yazýyordu ve artýk bundan kurtulmam gerekiyordu. Araþtýrmalarým sonucu Tahir Çelikkayanin defne sabununa  denk geldim .1 gün içerisinde elime ulaþtý ve denedim ilk yýkamada saçlarým  çok uzun olmasýna karþý hiç  karismadi  sertlik olmadý gayet  güzel taradým saç kremi kullanmadan. Kýþý munevver hanima whatsapptan sorduðum bir soru için   içtenliði ve samimiyeti için çok teþekkür ederim bu devirde çok zor .bundan sonra artýk tamamen  doðal defne sabununa  devam ama keþke biraz fiyatlar ucuz olsa 🤗 sevgiler

Erdi Iþýk

sevgili arkadaþlar, defne sabununu 2 aydýr düzenli kullanan biri olarak söylüyorum; saç olmayan bölgelerde dahi küçük küçük saçlar çýkmaya baþladý.bu gerçekten inanýlmaz bir sey!! üretimde emeði geçen herkese teþekkürler, mutlaka çevreme tavsiye edicem iyi ki varsýnýz...

TURGUT ÇELÝK 

Muhattap olduðumuz münevver haným para amacý gütmeden yardýmcý oluyor. Saç durumuna gore sabunu anlatip gonderiyor. Gerçekten takdire þayan bi iþletme. Sabunu 2 aydýr kullanýyorum genetik dökülmeyi bayað azalttý. Seyrek saçým kendine geldi resmen doðal ve kaliteli ürün teþekkür ediyorum

EMÝN

El yýkamanýn önemini bize iyice öðreten KORONA Günlerinde, sývý sabunlarýn ellerimize zarar verdiðini gördük. Banyo için yýllardýr kullandýðýmýz TAHÝR ÇELÝKKAYA Sabununu þimdi el hijyeni için kullanýyoruz. Covid-19 belasýndan korunmak için saðlýklý ve doðal bir yöntem. herkese tavsiye ederim. 

Emre

Ben defne sabununu ilk defa kullanacaðým. Sizce defne yaðý yoðun olanýndan mý kullanayým. Yoksa zeytinyaðý yopun olanýndan mý ? Yardýmcý olursanýz çok sevinirim

Hasan Emre

Hayatýmda kullandýðým ve ilk kullanýmdan sonra buda ayný diyerek kullanmayý býrakmadýðým tek sabun. Kepek kaþýntý dökülme problemleri yüzünden denemediðimiz ürün kalmýyor belki ama mutlaka denenmesi gereken bir sabun. Ayrýca baba mirasýný hakkýyla devam ettirmeye çalýþan Münevver haným iþini son derece önemseyen çok da ilgili bir insan gerçekten yaptýðý iþin hakkýný verenlerden. Teþekkürler.

Ahmet(runaway)

Bende aldim bu marka sabundan memnunum alin saðlýðýnýz icin kimyasal icermeyen bir urunden zarar gelmez korkmayin 

Ahmet2020

Yorumlar gercegi yansitiyormus emeginize saglik insaallah kalitenizden ödün vermezsiniz :)

Cafer Karakuþ

3 yil once bir arkadasin tavsiyesi ile arastirdim ve siparis verdim. Ogunden sonrada vaz gecemedim. Vucudum icin kullandim ve sivilce olusumunu gercekten minimuma dusurdu. Bircok sabun denememe ragmen antakya defne sabununun yerini alamadilar. Buda gercekten dogal olusundan kaynaklandigi kanisindayim. Tesekkkurler Tahir Çelikkaya.

Yörük

Sabunlar gerçekten kaliteli. 

  

  # Yorumlar
helin
dürüstlüðünüzden,sýcak insanlar olduðunuzdan dolayý sizlere teþekkür ediyorum.maðazanýz çok cývýl cývýl.herþey çok kaliteli. sabunmu mükemmel.teþekkür ediyorum.
rojin
kapýma gelen sabun çok mükemmel.kardeþim mis gibi kokuyor. birde sabunu kullandým saçlarým daha dolgun ve yumuþacýk oldu.tüm vücudumda kullanýyorum.çok güzel.önce dürüstsünüz,kaliteli ürtim yapýyorsunuz,sizleri caný gönülden kutluyorum.
aycan
baþýmda saçlarým epeyce dökülmüþtü.sabununuzu kullandýktan sonra saçlarýmýn aklarý arasýnda siyah siyah saçlar çýkmaya baþladý.üretimin de gerçek doðalýný bulmak lazým gerekiyormuþ.
bircan mutlu
antakyaya geldim. muhteþem güzel,etkilendim.maðazanýzdan ,sabun aldým,çok memnun kaldým. harikasýnýz. ilginiz için teþekkür ediyorum.sabunu gören arkadaþlarýmda sizlere sipariþlerini verecekler.saçlarýmdaki sonuç bir harika. þampuanlara verdiðimiz bir çuval paraya acýyorum. vücudumdaki ve saç diplerinde oluþan kaþýntým son buldu. Dr.larýn verdiði ilaç ve þampuan hiç bir iþe yaramamýþtý. ben sizin sabununuzdan þifa buldum.teþekkürler.
meryem
sabununuz gerçekten çok iyi sonuç verdi.teþekkürler.sizlere iyi çalýþmalar,baþarýlar.

Anasayfa yap
Favorilerine Ekle

G�r�� �neri Sayfay� yazd�r

Konu �smi : Kullananlar Ne Diyor ?

Okunma Say�s� :  80904
Konu Adresi : http://www.antakyadefnesabunu.com/57/Kullananlar-Ne-Diyor-.html

     Son Eklenen Konular

 

     En �ok Okunan Konular

 

     Rastgele Konular

Hijyen için en saðlýklýsý Defne Sabunu
COVID-19 den korunma
Bir bakýþta Tahir Çelikkaya Antakya Defne Sabunu
Fuar 2010
Kullananlar Ne Diyor ?
Sýkça Sorulanlar
Vizyon - Misyon
Prof.Dr.ERKAN TOPUZ;Her türlü deterjandan kaçýnýz. De
Defne sabunu ile tanýþan þampuaný býrakýyor.
Japonlar ve Amerikalýlarýn sabunu Antakya`dan
Antakya
Hakkýmýzda
Satýþ Noktalarý
Ürünler
Tahir Çelikkaya Özel Ýmalat Doðal Þifalý ANTAKYA DEF
sipariþ
Defne Sabunu
Tahir Çelikkaya Özel Ýmalat Doðal Þifalý Antakya Def
Haber7.com Deniz Baykal da bu sabunu kullanýyor
 

Ürünler (127867'kez Okundu)
Defne sabunu ile tanýþan þampuaný býrakýyor. (94213'kez Okundu)
Kullananlar Ne Diyor ? (80905'kez Okundu)
sipariþ (76122'kez Okundu)
Defne Sabunu (72760'kez Okundu)
Tahir Çelikkaya Özel Ýmalat Doðal Þifalý Antakya Def (71681'kez Okundu)
Satýþ Noktalarý (71449'kez Okundu)
Tahir Çelikkaya Özel Ýmalat Doðal Þifalý ANTAKYA DEF (50443'kez Okundu)
Sýkça Sorulanlar (41740'kez Okundu)
Hakkýmýzda (35885'kez Okundu)
Antakya (32056'kez Okundu)
Prof.Dr.ERKAN TOPUZ;Her türlü deterjandan kaçýnýz. De (30252'kez Okundu)
Japonlar ve Amerikalýlarýn sabunu Antakya`dan (25342'kez Okundu)
Haber7.com Deniz Baykal da bu sabunu kullanýyor (24758'kez Okundu)
Vizyon - Misyon (20522'kez Okundu)
Fuar 2010 (20490'kez Okundu)
Bir bakýþta Tahir Çelikkaya Antakya Defne Sabunu (19710'kez Okundu)
Hijyen için en saðlýklýsý Defne Sabunu (5557'kez Okundu)
COVID-19 den korunma (5474'kez Okundu)

 

Defne sabunu ile tanýþan þampuaný býrakýyor.
Haber7.com Deniz Baykal da bu sabunu kullanýyor
Defne Sabunu
Japonlar ve Amerikalýlarýn sabunu Antakya`dan
COVID-19 den korunma
Ürünler
Tahir Çelikkaya Özel Ýmalat Doðal Þifalý ANTAKYA DEF
Tahir Çelikkaya Özel Ýmalat Doðal Þifalý Antakya Def
Hakkýmýzda
Prof.Dr.ERKAN TOPUZ;Her türlü deterjandan kaçýnýz. De
Satýþ Noktalarý
Kullananlar Ne Diyor ?
Hijyen için en saðlýklýsý Defne Sabunu
Fuar 2010
Vizyon - Misyon
Antakya
Sýkça Sorulanlar
sipariþ
Bir bakýþta Tahir Çelikkaya Antakya Defne Sabunu


Atatrk Cad. No: 42/C 31100 Antakya/Hatay
Tel: +90 326 214 36 62 - +90 532 285 38 11 - +90 505 223 46 35


Powered by Antakyadefnesabunu.com                       

S�TEM�Z�N ��ER���N� VE FOTO�RAFLARI �Z�NS�Z KULLANANLAR HAKKINDA YASAL ��LEM BA�LATILACAKTIR.                        � Her Hakk� Sakl�d�r.  www.antakyadefnesabunu.com