antakyadefnesabunu.com
DEFNE SABUNU RNLERMZ SPAR SATI NOKTALARI HAKKIMIZDA LETM

  Men

 Antakya

 Site'de Arama Anket

Daha �nce Defne Sabunu Kulland�n�zm�?

Oy

Evet 167
Hay�r 273

Anket

 Takvim

Haziran 2024
P
S
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 Saat

  Hava Durumu

Hava Durumu

 Haber7.com Deniz Baykal da bu sabunu kullanýyor

www.haber7.com/haber/20080922/Deniz-Baykal-da-bu-sabunu-kullaniyor.php

Fahri Sarrafoðlu'nun haberi

Defne Sabunu, Doðal defne yaðý ve kaliteli zeytinyaðý kullanýlarak yapýlmasý halinde saç ve vücut için sayýsýz faydalarý olduðunu söyleyen ve Antakya’da 51 yýldýr defne sabunu üreten Tahir Çelikkaya,  defne sabunu, cilt için çok deðerli bir temizleyici olduðunu ifade etti. Çelikkaya, defne sabununun faydalý özelliklerini þöyle sýraladý: “Bu özelliðinin yaný sýra, saðlýk açýsýndan gözenek açýcý özelliði ile sivilcelerin giderilmesine yardýmcý olur. Ayrýca egzama, mantar ve deri hastalýklarýna karþý faydalý olduðu uzmanlarca kabul edilmiþtir. Saç ve saç derisi rahatsýzlýklarýnda kullanýlan  "Gerçek Defne" sabunu, saç köklerindeki hücreleri canlandýrýr ve saçý güçlendirme özelliðine sahiptir.”
SAF ZEYTÝNYAÐI VE SAF DEFNE YAÐINDAN ÜRETÝLÝYOR
Ürettiði sabunlara Antakya Defne Sabunu adý verdiklerini söyleyen Tahir Çelikkaya, defne sabunu üretiminin çok hassas bir iþ olduðunu vurgulayarak, sabununu öncelikle bir saðlýk ürünü olarak gördüklerini kaydetti. Üretilen defne sabunlarýnýn sofrada kullanýlan saf sýzma zeytinyaðý ve saf defne yaðýndan meydana geldiðini hatýrlattý. Çelikkaya, diðer bir farklýlýðýn ise özel ve geleneksel yöntemler kullanýlarak üretim yaptýklarýný dile getirdi. Antakya Defne Sabunu, piþirilmesinden, paketlenmesi sürecine kadar tamamen el emeði ile raflara ulaþýyor.  Bu özel sabunun diðer bir sýrrý ise uygulanan özel bir teknikle kostiði alýnmýþ olmasýndan kaynaklanýyor.
ABD ve JAPONYA ANTAKYA SABUNU KULLANIYOR
Antakya'nýn merkezinde butik üretim yapan bir atölye olmalarýna raðmen yaklaþýk 2 yýldýr A.B.D. ve Japonya'dan gelen talepleri karþýlamaya çalýþtýklarýný söyleyen Çelikkaya, ilave yatýrýmlarla hedeflerinin tüm dünyaya ihracat olduðunu söyledi. Ýhracat yapmak kadar kalitenin bozulmadan devamýnýn da önemli olduðunu söyleyen Çelikkaya, Japonlar özellikle sabunlarýmýzý ýsrarla istiyorlar, bu kadar ýsrarla istemelerinin sebebi kaliteli ve tamamen doðal olmasýdýr, dedi. Yabancý ortaklýk konusuna firma olarak açýk olduklarýný da söyleyen Çelikkaya, firmalarýyla paralel görüþe sahip yabancý bir ortak sahibi olmanýn, mevcut yapýya yeni bir vizyon katacaðýný düþündüklerini aktardý.
SABUNUN FAYDASI BÝLÝNMÝYOR
 Þampuan üreticileri büyük firmalar ve her gün yeni bir ürünle tüketicinin karþýsýna çýktýklarýný söyleyen Çelikkaya,  sabunun faydasýnýn bilinmediðine iþaret ederek sözlerini þöyle sürdürdü: “Sabun denince   akýllara doðal ve zeytinyaðlý sabunlar gelmiyor. Piyasadaki sabunlar beklentileri karþýlamadýðý için halkýmýz þampuanlara yönelmek durumunda kalýyorlar. Ama sabunun hele hele gerçek kaliteli sabunun faydalarý toplumumuza anlatýlsa çeþitli kimyevi maddeler içeren þampuanlar kadar sabunlarýmýz daha faydalýdýr. “
ÜNLÜLER SABUN TERCÝH EDÝYOR
Antakya ve ilçelerinde çekilen Asi adlý TV dizisinin oyuncularý Antakya Defne sabunlarýný kullanýyorlar. Doðal ürünlere ilgisi olan Leman Sam’da defne sabunu kullanýyor. Yine CHP Genel Baþkaný Deniz Baykal'ýn defne sabunu kullandýðý herkesçe biliniyor. Antakya Defne sabununun ününü duyan siyaset ve sanat dünyasýndan isimler ünlü isimlere buradan özel sabun gönderiliyor. Bununla birlikte bazý sabunlarýn da defne sabunu adý altýnda satýldýklarýný ama kalitesiz olduðunu da ifade eden Çelikkaya, tüketicilerin mutlaka marka ve kaliteye dikkat etmeleri gerektiðine iþaret etti.

 

 

  

  # Yorumlar

Anasayfa yap
Favorilerine Ekle

G�r�� �neri Sayfay� yazd�r

Konu �smi : Haber7.com Deniz Baykal da bu sabunu kullanýyor

Okunma Say�s� :  24757
Konu Adresi : http://www.antakyadefnesabunu.com/42/Haber7.com-Deniz-Baykal-da-bu-sabunu-kullan%C3%BDyor.html

     Son Eklenen Konular

 

     En �ok Okunan Konular

 

     Rastgele Konular

Hijyen için en saðlýklýsý Defne Sabunu
COVID-19 den korunma
Bir bakýþta Tahir Çelikkaya Antakya Defne Sabunu
Fuar 2010
Kullananlar Ne Diyor ?
Sýkça Sorulanlar
Vizyon - Misyon
Prof.Dr.ERKAN TOPUZ;Her türlü deterjandan kaçýnýz. De
Defne sabunu ile tanýþan þampuaný býrakýyor.
Japonlar ve Amerikalýlarýn sabunu Antakya`dan
Antakya
Hakkýmýzda
Satýþ Noktalarý
Ürünler
Tahir Çelikkaya Özel Ýmalat Doðal Þifalý ANTAKYA DEF
sipariþ
Defne Sabunu
Tahir Çelikkaya Özel Ýmalat Doðal Þifalý Antakya Def
Haber7.com Deniz Baykal da bu sabunu kullanýyor
 

Ürünler (127867'kez Okundu)
Defne sabunu ile tanýþan þampuaný býrakýyor. (94213'kez Okundu)
Kullananlar Ne Diyor ? (80904'kez Okundu)
sipariþ (76121'kez Okundu)
Defne Sabunu (72760'kez Okundu)
Tahir Çelikkaya Özel Ýmalat Doðal Þifalý Antakya Def (71680'kez Okundu)
Satýþ Noktalarý (71449'kez Okundu)
Tahir Çelikkaya Özel Ýmalat Doðal Þifalý ANTAKYA DEF (50443'kez Okundu)
Sýkça Sorulanlar (41740'kez Okundu)
Hakkýmýzda (35883'kez Okundu)
Antakya (32056'kez Okundu)
Prof.Dr.ERKAN TOPUZ;Her türlü deterjandan kaçýnýz. De (30252'kez Okundu)
Japonlar ve Amerikalýlarýn sabunu Antakya`dan (25342'kez Okundu)
Haber7.com Deniz Baykal da bu sabunu kullanýyor (24758'kez Okundu)
Vizyon - Misyon (20522'kez Okundu)
Fuar 2010 (20490'kez Okundu)
Bir bakýþta Tahir Çelikkaya Antakya Defne Sabunu (19709'kez Okundu)
Hijyen için en saðlýklýsý Defne Sabunu (5557'kez Okundu)
COVID-19 den korunma (5474'kez Okundu)

 

Haber7.com Deniz Baykal da bu sabunu kullanýyor
Antakya
Kullananlar Ne Diyor ?
Satýþ Noktalarý
Defne sabunu ile tanýþan þampuaný býrakýyor.
Bir bakýþta Tahir Çelikkaya Antakya Defne Sabunu
Tahir Çelikkaya Özel Ýmalat Doðal Þifalý ANTAKYA DEF
COVID-19 den korunma
Fuar 2010
sipariþ
Ürünler
Sýkça Sorulanlar
Defne Sabunu
Prof.Dr.ERKAN TOPUZ;Her türlü deterjandan kaçýnýz. De
Hakkýmýzda
Japonlar ve Amerikalýlarýn sabunu Antakya`dan
Vizyon - Misyon
Tahir Çelikkaya Özel Ýmalat Doðal Þifalý Antakya Def
Hijyen için en saðlýklýsý Defne Sabunu


Atatrk Cad. No: 42/C 31100 Antakya/Hatay
Tel: +90 326 214 36 62 - +90 532 285 38 11 - +90 505 223 46 35


Powered by Antakyadefnesabunu.com                       

S�TEM�Z�N ��ER���N� VE FOTO�RAFLARI �Z�NS�Z KULLANANLAR HAKKINDA YASAL ��LEM BA�LATILACAKTIR.                        � Her Hakk� Sakl�d�r.  www.antakyadefnesabunu.com